Співробітники кафедри

В. о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук
Макарчук Олександр Сергійович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

     Закінчив агрономічний факультет Національного аграрного університету 2000р.

     Напрям досліджень: створення гетерозисних гібридів кукурудзи; удосконалення системи визначення комбінаційної здатності вихідного матеріалу шляхом обґрунтування параметрів добору тестерів.
     Отримав Почесну грамоту НУБіП України в 2015р. та Подяку дирекції ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» в 2017р.
     Автор та співавтор зареєстрованих зразків генофонду рослин в Україні (інцухт-лінії кукурудзи) АК135,  АК143,  АК145, АК147, АК149, АК151, АК153, АК155, АК157, АК159 та переданого на реєстрацію до ІЕСР України трилінійного гібриду кукурудзи звичайної НУБіСел.
     Здійснив підвищення кваліфікації на курсах при:
- ННІ післядипломної освіти НУБіП України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 8-26 жовтня 2018р. та «Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі», 3-13 жовтня 2016р.;
- Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН за спеціальністю «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин», 20-24 лютого 2017р. та «Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень», 11-15 березня 2013р.;
 - Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН за спеціальністю «Біотехнологія», 22-26 травня 2017р.
    На кафедрі викладає такі дисципліни: «Селекція і насінництво польових культур», «Селекція та насінництво гетерозисних гібридів».
 
 

доктор сільськогосподарських наук, професор
Роїк Микола Володимирович

Тел.: (044) 527-83-26

     У 1972 р. закінчив агрономічний факультет Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Протягом 1974—1980 рр. — аспірант, старший науковий співробітник, викладач кафедри рослинництва Кам'янець-Подільського інституту, 1980—1993 рр. — завідувач відділу селекції, заступник директора з наукової роботи, директор Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту цукрових буряків УААН; з 1993 р. і донині — директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ). З 2001 по 2006 р. — віце-президент НААНУ, з вересня 2014 р. – професор кафедри.
   Академік М. В. Роїк — відомий учений у галузі селекції і генетики рослин, автор 35 районованих високопродуктивних сортів і гібридів, має 32 патенти та 35 авторських свідоцтв, опублікував 235 наукових праць, серед яких 5 монографій, 19 брошур, 22 науково-методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських та 5 докторських дисертацій, розроблено 25 національних стандартів України. М. В. Роїк — керівник двосторонніх науково-технічних договорів (угод) із зарубіжними науковими установами і фірмами, які ведуть розробки (дослідження) із селекції, насінництва, агробіотехнології цукрових буряків (Німеччина, Франція, Данія, Бельгія, Італія, Швеція, США, Китай та ін.), науковий керівник Міжнародної програми із селекції цукрових буряків «Бетаінтеркрос», член Міжнародного інституту цукрових буряків (м. Брюссель, Бельгія). Керівник науково-технічних програм НААН «Створення та впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів цукрових буряків та ресурсоощадних технологій їхнього вирощування» та «Теоретичні основи створення джерел біоенергетичної рослинної сировини та технологій її переробки». Під керівництвом М. В. Роїка успішно ведуться фундаментальні дослідження з питань створення високопродуктивних сортів і гібридів цукрових буряків, озимої пшениці, гороху, вики, проса та інших культур.
    На кафедрі читає дисципліни: «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів».
 

 

доктор сільськогосподарських наук, професор
Ковалишина Ганна Миколаївна

Тел.: (044) 527-83-26

      Закінчила Українську сільськогосподарську академію у 1981 р. Трудову діяльність в НУБіП України розпочала в 2014 р. на посаді професора кафедри «Селекції і генетики».
     Напрями наукових досліджень пов'язані із методами селекції пшениці озимої на стійкість проти хвороб та шкідників, вивченням генетичного контролю у донорів стійкості проти шкідливих організмів, вивченням впливу абіотичних та біотичних факторів на ріст та розвиток рослин пшениці та шкідливих організмів.
     Є автором понад 220 наукових публікацій, 3 монографій, співавтором 30 сортів зернових колосових культур, має 4 патенти.
     Є членом експертної групи з питань проведення експертизи дисертацій МОН україни з агрономії та лісового господарства, Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів, та рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів при Міністерстві екології та природних ресурсів України. Є членом координаційно-методичної ради НТП «Захист рослин» в Інституті захисту рослин НААН України, член Вченої ради агробіологічного факультету НУБіП України, член спеціалізованої Вченої ради Д 26.004.02 НУБіП України, член Вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, член редакційної колегії Наукового вісника НУБіП України. Серія "Агрономія", член редакційної колегії наукового видання Миронівський вісник, голова науково-технічної ради НДІ рослинництва та грунтознавства, член координаційної ради з питань науково-технічної діяльності НУБіП України.
     На кафедрі читає наступні дисципліни: «Генетика імунітету» та«Селекція і насінництво».
 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Жемойда Віталій Леонідович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

      У 1979 році закінчив Українську сільськогосподарську академію. Трудову діяльність на кафедрі розпочав у 1982 році.
      Напрям наукових досліджень – удосконалення методів селекційно-генетичних досліджень; створення вихідного матеріалу та високо гетерозисних гібридів кукурудзи. Є автором понад 180 публікацій, серед яких 2 монографії, 2 підручники, автором та співавтором 12 гібридів кукурудзи, 19 авторських свідоцтв на методи селекції сільськогосподарських культур, самозапилені лінії та гібриди кукурудзи та 2 патентів. Є розробником Галузевих стандартів для спеціальності «Селекція і генетика», головою секції «Селекція і генетика» МАН України, головою Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер». Відмінник освіти України, Заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України, нагороджений знаком «За наукові досягнення».
       На кафедрі читає дисципліни: «Селекція та насінництво польових культур», «Насінництво  польових культур », «Сортові ресурси рослин».

 

Кандидат біологічних наук, доцент
Башкірова Наталія Вікторівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

      Старший науковий співробітник.
      Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, за спеціальністю «Генетика»; одержавши кваліфікацію біолог-генетик.
      Працювала на біологічному факультеті КДУ ім. Т.Г. Шевченка в проблемній лабораторії. З 1978 р. перейшла в Український інститут землеробства в лабораторію генетики і селекції кормових культур. Працювала молодшим науковим співробітником, з січня 1985 р. - старшим науковим співробітником. 23 лютого 1988 р. в  Інституті рослинництва ім. Юр’єва (м. Харків) захистила дисертацію. Наукове звання старшого наукового співробітника отримала у 1992 р.
      Педагогічну діяльність в НАУ розпочала в 1995-1998 р.р. (за сумісництвом), на постійній основі – з 2001 р.
      Наукова діяльність пов’язана з вивченням автогамії люцерни посівної, можливості її застосування для створення сортів з високою насіннєвою продуктивністю в умовах недостатньої кількості комах-запилювачів.
      Відмінник освіти України (2004р.), нагороджена знаком МОН "За наукові досягнення" (2008), почесною грамотою Міністра освіти (2008 р.), подякою МОН (2005 р.), подякою МОН, НАНУ та НЦ мала академія наук (2013р.), почесною грамотою НУБіП України (2006, 2017рр.).
      Співавтор 3 сортів Ярославна, Роксолана, Ольга, які на 2015 р. знаходяться в Реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Має 2 авторські свідоцтва на способи селекції сортів люцерни. Опубліковано більше 70 робіт, є одним із розробників галузевого стандарту вищої освіти для ОКР «Магістр» спеціальності «Селекція і генетика»
      На кафедрі викладає такі дисципліни: «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур»; «Генетика».

 

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сень Олександр Віталійович

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

    У 1996 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «агрономія», кваліфікація - вчений агроном.
   З 2010 року - завідувач відділу селекції і насінництва кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства НААН», з вересня 2014 року доцент кафедри. Основними напрямками селекційної роботи є створення нового вихідного матеріалу кукурудзи із залученням елітних генетичних плазм та селекція високопродуктивних ранньостиглих і середньоранніх гібридів для зон Полісся і Лісостепу, стійких до вилягання, основних хвороб і шкідників, толерантних до загущення, з високим адаптивним потенціалом та організація їх первинного насінництва. В 2015 році відзначений почесною відзнакою президії НААН України за досягнення в селекції скоростиглих гібридів кукурудзи.
   Є автором 18 наукових праць. Співавтор сортів жита озимого Арфа, Дозор, Синтетик 38 та скоростиглих гібридів кукурудзи Остреч СВ, Говерла МВ, Буг СВ, Остер СВ, Смотрич МВ, Ятрань МВ, Хорол СВ, Здвиж МВ, Трубіж СВ.
    На кафедрі викладає такі дисципліни: «Спеціальна селекція і сортознавство с.-г. культур».

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Альохін Володимир Ілліч

Тел.: (044) 527-83-26

     У 1987 р. закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, за спеціальністю вчений агроном, а в 1996 - Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю юрист.
     На кафедрі працює з вересня 2014 року.
     Напрям досліджень: Оцінка продуктивності ранньостиглих гібридів та батьківських форм кукурудзи залежно від строків сівби та густоти стояння рослин.
     На кафедрі викладає такі дисципліни: Селекція і насінництво польових культур».
 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач
Ткачик Світлана Олександрівна

Тел.: (044) 527-83-26

     Закінчила Національний аграрний університет (НУБіП) за спеціальністю вчений агроном березні 1997 року.

     У 2010 році Ткачик С.О. закінчила Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві за кваліфікацією спеціаліст з інтелектуальної власності.

      Голова Методичної комісії Українського інституту експертизи сортів рослин, здійснює організацію та координує наукові дослідження у галузі сортовипробування, зокрема розробку методологічного та методичного забезпечення. Під її науковою редакцією підготовлено та затверджено низку методик з державної науково-технічної експертизи сортів рослин.
    Проводить дослідження європейської та світової практики регламентування та державного регулювання законодавчої основи формування сортових рослинних ресурсів держави, проведення державної реєстрації та апробації генетично модифікованих сортів рослин.
     Приймала безпосередню участь у розробці національних стандартів України щодо випробування та апробації плодових та ягідних культур.       Провела низку аналітичних досліджень науково-методичного спрямування з відслідковування та корегування ефективних механізмів наукової та організаційно-функціональної діяльності закладів експертизи. Автор більше тридцяти друкованих праць.
     Ткачик С.О. – заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, заступник голови Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин, голова комісії з контролю якості публікацій, поданих до науково-практичного журналу «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин».
     На кафедрі викладає дисципліни «Правова охорона сортів рослин» та «Державна науково-технічна експертиза сортів рослин.

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Яцева Олеся Анатоліївна

Тел.: (044) 527-83-26

     
  У 2009 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Агрономія», отримала кваліфікацію агроном-дослідник.
  З 2015 року завідуюча сектором планування і координування програм наукових досліджень, науково-організаційного і координаційного відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.
    Напрям досліджень: створення вихідного матеріалу для селекції цукрових буряків з елементами апозиготії.
    Є автором 21 наукової праці. Співавтор 5 патентів на корисну модель.
    На кафедрі викладає дисципліни: «Сортова сертифікація», «Сортові ресурси та їх формування».

 

Асистент
Дмитренко Юлія Михайлівна

Тел.: (044) 527-83-26

Електронна пошта: [email protected]

  У 2011 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України. Працює на кафедрі з 2014 року.
     Напрям наукових досліджень – селекційно-генетична цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі пшениці озимої.
    На кафедрі викладає наступні дисципліни: «Селекція і насінництво польових культур», «Генетика».

 

     


 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook