Студентські наукові гуртки

Науковими керівниками студентського наукового гуртка кафедри у минулі роки були:

Проф. Логгінов Б.Й. (1960 – 1967рр.);
Проф. Гордієнко М.І. (1968 – 1976 рр.);
Проф. Кальний П.Г. (1977 – 1982 рр.);
Проф. Гордієнко М.І. (1983 – 2002 рр.);
Проф. Маурер В.М. (з 2003 р. і до нині).

На даний час на кафедрі функціонує 4 наукових гуртки:

Студентський науковий гурток “Відтворення лісів”

Студентський науковий гурток “Декоративне розсадництво”

Студентський науковий гурток “Лісомеліорація і ландшафтознавство”

Студентський науковий гурток “Київська асоціація студентів-лісівників”

Студентський науковий гурток “Відтворення лісів”

Науковий керівник проф. Маурер В.М.

На кафедрі створено умови для наукової діяльності студентів. Плідно працює навчально-науково-виробнича лабораторія лісового насінництва і деревного розсадництва з відділеннями мікроклонального розмноження деревних рослин (рис.1), контролю якості лісового насіння (рис.2) і навчально-дослідним розсадником (рис.3).

 

Рис. 1. Відділення мікроклонального розмноження деревних рослин ННВЛ насінництва і деревного розсадництва кафедри

Рис. 2. Відділення контролю якості лісового насіння ННВЛ насінництва і деревного розсадництва кафедри

  Рис.3. Загальний вигляд НД деревного розсадника кафедри

 На розсаднику зростають навчально-наукові колекції низькорослих шпилькових рослин, красиво квітучих кущів, культиварів тополь та декоративних форм ялин, які слугують науковими об’єктами досліджень дипломників кафедри, аспірантів і докторантів інституту. Значною є наукова лісокультурна база кафедри: культури сосни з різною густотою та з різними способами підготовки зрубів до заліснення, еколого-географічні культури сосни, полішахові культури у свіжому суборі та свіжій судіброві.

 

Рис. 4. Еколого-географічні культури сосни   у Боярському л-ві

 

Рис. 5. Культури сосни на ділянках з різною підготовкою зрубів

 

 У 2015 році гуртківці кафедри:

 • прийняли участь у  наукових студентських конференціях (15  студентів);
 • виступили з науковими доповідями (7 студентів);
 • виступили на засіданнях гуртка (понад 45 студентів);
 • опублікували 15 наукових тез і 12 статей;
 • прийняли участь у закладанні двох наукових об’єктів на базі ВП НУБіПУ «Боярська ЛДС»;
 • випустили 3 інформаційні бюллетні науковогогуртка.  

  

 Кафедрою спільно з гуртківцями організовано і проведено 3 навчально-наукових (один на кафедрі за участі ветерана галузевої науки, проф. П.Г. Вакулюка (рис.6) та два на базі ВП НУБіПУ «Боярська ЛДС») і 2 виїзних науково-практичних (“Теоретичні та технологічні засади створення та експлуатації постійної лісонасін-нєвої бази сосни звичайної” на базі ДП «Київська ЛНДС» і «Відтворення сосняків Полісся України на засадах екологічно орієнтованого лісівництва» на базі ДП «Тетерівське ЛГ», рис.7). Окрім цього відбувся традиційний семінар з підведення підсумків наукової роботи гуртківців під час практик («Підсумки накової роботи гуртківців під часвиробничої практики та шляхи її удосконалення»).

 Рис. 6. Учасники навчально-наукового семінару за участі проф. П.Г. Вакулюка

 

 Рис. 7. Учасники виїзних науково-практичних семінарівна базі ДП «Київська ЛНДС» та ДП «Тетерівське ЛГ»

  Рис.8. Гуртківці кафедри з співробітниками ДП «Київська ЛНДС» після закладання науково-виробничих культур сосни звичайної з різними домішками супутніх порід

Рис.9. Гуртківці кафедри лісовідновлення та лісорозведення і кафедри лісівництвапід час закладання наукового об'єкту з відтворення сосняків на згарищі після контрольованого палу (травень 2015 р., ВП НУБІП України “Боярська ЛДС”)

 

 Основними проблемами у діяльності студентського наукового гуртка кафедри є:

 • недостатнє матеріально-технічне і фінансове забезпечення експериментальних та наукових робіт студентів (інструментів, сучасних приладів і допоміжних матеріалів – добрив, ростових речовин, субстратів, контейнерів тощо);
 • складнощі з перевезенням гуртківців та науковців кафедри до місць проведення виїзних науково-практичних семінарів та закладання наукових експериментів (відсутність транспорту, виключення ВП «Боярська ЛДС»);
 • незавершеність робіт з облаштування території навчально-дослідного розсадника (огорожа, зрошувальна мережа);
 • штучне не завжди виправдане кількісне обмеження бажаючих стати дипломниками кафедри, особливо на ОКР “Магістр”.
 • Основними стратегічними напрямками розвитку студентського наукового гуртка є:
 • зміцнення лабораторної та експериментальної бази;
 • розширення участі учасників студентського наукового гуртка у вітчизняних і міжнародних наукових проектах і конкурсах;
 • ширше практикувати утворення молодіжних наукових груп (команд)  з  пріоритетних напрямів наукових досліджень та підготовки комплексних кваліфікаційних дипломних робіт;
 • розширення та зміцнення зв’язків з учасниками наукових студентських гуртків інших ВУЗІВ у т.ч. і зарубіжних;
 • подальше запровадження  нових форм наукової діяльності у роботі наукових студентських гуртків (виїзні науково-навчальні і науково-практичні семінари, зустрічі з науковцями закладання науково-виробничих об'єктів, тощо).              

 Звіт гуртка за 2016 - 2017 навчальний рік

 Презентація зівту гуртка

Витяг із протоколу засідання кафедри

План роботи на 2017-2018 навчальний рік.

План роботи на II семестр 2017-2018 навчальний рік

Звіт гуртка за 2017 - 2018 навчальний рік

План роботи на I семестр 2018-2019 навчальний рік

План роботи на II семестр 2018-2019 навчальний рік

Звіт гуртка за 2019 рік

План роботи на 2019-2020 навчальний рік.

План роботи на 2020-2021 навчальний рік.

 Звіт гуртка 2019-2020рр. (презентація)

 

 

Студентський науковий гурток “Декоративне розсадництво”

 Керівник доц. Бобошко-Бардин І.М.

Науково-дослідна робота студентів у науковому гуртку Декоративне розсадництво здійснюється через комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Основна частина студентів гуртківців є студентами садово-паркового спрямування. Основним місцем проведення накових досліджень гуртківців є навчально-науково-дослідний розадник кафедри. На ньому для дослідження роозмноження та вирощування декоративного садивного матеріалу є колекціїї декоративних листяних чагарників, шпилькових низькорослих рослин та колекція культиварів ялини.

Щорічно за участі студентів гуртківцв проводяться виїздні науково-практичні семінари “Особливості організації й діяльності декоративних деревних розсадників різних форм власності: сучасний стан, проблеми та перспективи їх функціонування”, "Декоративне розсадництво м. Києва та околиць: сучасний стан та перспективи", "Приватне декоративне розсадництво України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку"

Також неабияку зацікавленість у гуртківців та багатьох студентів напряму підготовки лісове і садово-паркове господарствовикликають майстер-класи із розмноження, щеплення та вирощування декоративного садивного матеріалу.

 Звіт гуртка за 2016 - 2017 навчальний рік

Презентація зівту гуртка

 Витяг із протоколу засідання кафедри

Звіт гуртка за 2017 - 2018 навчальний рік

Звіт гуртка за 2018 - 2019 навчальний рік

План роботи на 2019-2020 навчальний рік.

Звіт гуртка за 2019 - 2020 навчальний рік     (презентація)

 

 

Студентський науковий гурток “Лісомеліорація і ландшафтознавство”

Керівник студентського наукового гуртка, кандидат с.-г. наук, доцент доц. Романець Оксана Миколаївна


 Студентський науковий гурток кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій “Лісомеліорація і ландшафтознавство” налічує 22 студента-гуртківця.
Робота студентського наукового гуртка проводиться відповідно до затвердженого плану і особистих для кожного студента-гуртківця тем досліджень.
Вивчаються основи методології наукових досліджень, методика опрацювання наукових літературних джерел, правильне ведення конспекту, вміння аналізувати отриману інформацію, та вимоги до оформлення бібліографії.
Гуртківці оволодівають методикою проведення польових і лабораторних досліджень, правилами організації та здійснення камеральних робіт. З цією метою традиційно проводяться майстер-класи. Результати наукових досліджень студентів висвітлюються у вигляді наукових статей, тез доповідей, виступів на конференціях.
Практикується обов’язкова сезонна участь гуртківців у проведенні наукових досліджень на об’єктах, які визначені тематикою дипломного проектування, а також залучаються до експериментальних польових дослідженнях, що здійснюються на стаціонарних об’єктах кафедри. Стратегія розвитку студентського наукового гуртка:
1. підготовка студентів-гуртківців до наукової діяльності;
2. створення умов для розкриття у студентів наукового творчого потенціалу;
3. організація науково-дослідної діяльної роботи студентів-гуртківців та сприяння виданню їх наукових праць;
4. поглиблене опанування студентами-гуртківцями фаховими знаннями з питань охорони і захисту навколишнього природного середовища лісомеліоративними методами;
5. стимулювання інших студентів до активної науково-дослідної та громадської діяльності;
6. активне залучення студентів-гуртківців до участі у науковій роботі кафедри та передача наукового і виробничого досвіду наступним поколінням лісомеліораторів.

Відвідування міста Канева і Каневської гідролісомеліоративної станції студентами гуртківцями під час проведення науково-практичного семінару з питань комплексної боротьби з водною ерозією ґрунтів.

Традиційне проведення Майстер-класу для студентів магістерської програми «Лісова меліорація» з метою опанування методики проведення наукових досліджень.

 

Звіт гуртка за 2016 - 2017 навчальний рік

Витяг із протоколу засідання кафедри

План роботи гуртка на 2017-2018 навчальний рік.

Вересень 2017 року (19.09.2017 р.) відбулося засідання студентського наукового гуртка (СНГ) «Лісомеліорація і ландшафтознавство», на якому розглянуті організаційні питання: розгляд та затвердження плану роботи на поточний 2017-2018 навчальний рік; старостою гуртка до кінця 2017 року залишили Тосенко Катерину Олександрівну; затвердили теми наукових студентських досліджень, що пов’язані з тематикою майбутнього дипломного проектування.

 

Під час ознайомлення студентів з організаційними питаннями роботи гуртка відбулася також бесіда відносно ролі захисних лісових насаджень, зокрема знайомство з елементами системи захисних лісових насаджень представлених на макеті, який допомагали виготовляти попередні гуртківці кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

У жовтні місяці 2017 р. відбулося два засідання: перше 10.10.2017 р. стосувалося методології наукових досліджень, оволодіння вмінням ведення конспекту анотацій наукових літературних джерел та правильного оформлення бібліографії; 24.10.2017 р. проведено майстер клас з опанування студентами методики наукових досліджень, ознайомлення з приладами та проведення безпосередніх вимірів у польових умовах.

Керівник об’єднаного студентського наукового гуртка «Лісомеліорація і ландшафтознавство» кафедри відтворення лісів і лісових меліорацій доцент Малюга В.М. проводить майстер клас зі вміння використовувати спеціальні прилади під час наукових досліджень.

 

Студенти Шестопал С.П. опановує крономір, а Ромодан Б.О. твердомір

 

Студент Лубенець Є.В. відбірником ґрунту отримує керн із кореневою системою, а Гавриленко В.І. штангель циркулем визначає діаметр коріння.

 

Староста студентського наукового гуртка «Лісомеліорація і ландшафтознавство» Тосенко Катерина виступає з доповіддю на тему: “Досвід і особливості вирощування соснових насаджень на піщаних землях ДП «Корюківське лісове господарство»”. Доцент Малюга В.М. навів історичну довідку про гурток і 2-го листопад 2017 року інформація розміщена на сайті кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

 

 

Робота керівників секцій з магістрами другого року навчання протягом жовтня-грудня 2017 року: зліва направо зверху до низу – професор Юхновський В.Ю., старший викладач Лобченко Г.О., доценти Дударець С.М. і Малюга В.М.
10 листопада 2017 року в Навчально-науковому інституті лісового і садово-паркового господарства відбулася постерна конференція за участю студентів магістратури другого року навчання, на якій студенти-гуртківці презентували власні науково-дослідні здобутки.

 

Загальне фото за участі завідувача професора Маурера Віктора Мельхіоровича та студентів магістратури другого року навчання учасників портерної конференції кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (10.11.2017 р.).
29 листопада 2017 року на кафедрі відтворення лісів та лісових меліорацій відбулося попереднє заслуховування доповідей випускних магістерських робіт студентами-гуртківцями «Лісомеліорація і ландшафтознавство».

30 листопада 2017 р. студенти-гуртківці прийняли активну участь у роботі науково-методичного семінару «Життєвий шлях класика вітчизняного деревного розсадництво П.Г. Кального: виробнича, освітня, наукова та громадська діяльність» присвяченого 100-річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Прокопа Григоровича Кального (1917-1983) та 120-річчю НУБіП України.

 

Попередній захист дипломних робіт студентами-магістрами другого року навчання членами студентського наукового гуртка «Лісомеліорація і ландшафтознавство»

На фото праворуч студент магістратури першого року навчання Царук Максим Вікторович, який представив до розгляду на гуртку «Лісомеліорація і ландшафтознавство» науково-дослідну роботу екологічного спрямування на тему:“УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ВОДООХОРОННИХ НАСАДЖЕНЬ УЗДОВЖ РІЧКИ ВІЛЬШАНКА В МЕЖАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ВІННИЦЬКА ЛНДС»”. Роботу Царука М.В. рекомендовано до участі в першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань, що проводиться у вищих навчальних закладах.

 

Заключний акорд – захист гуртківцями «Лісомеліорація і ландшафтознавство» кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій випускних науково-дослідних робіт під час роботи державної екзаменаційної комісії 12 – 15 грудня 2017 року.

Звіт гуртка за 2017 - 2018 навчальний рік

План роботи гуртка на 2018-2019 навчальний рік.

Звіт гуртка за 2018 - 2019 навчальний рік

План роботи на 2019-2020 навчальний рік.

 
 

 

 

 

 

 

Студентський науковий гурток “Київська асоціація студентів-лісівників”

Керівник гуртка, доценткафедри Г.О. Лобченко

 Староста гуртка: Володимир Кравець, студент 2 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства
Заступник старости: Семен Обломей, студент 1 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства
Медіа-забезпечення: Олександра Волощенко, студентка 3 с.т. курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства
Секретар: Тетяна Красник, студентка 1 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства

Мета гуртка: створення умов для реалізації збагачення формальної освіти студентів лісівничої та інших споріднених природничих спеціальностей шляхом розширення міжнародного співробітництва з університетами світу, дослідними і науковими організаціями лісогосподарського та екологічного спрямування, а також обмін актуальною інформацією та науковими здобутками у сфері лісового, садово-паркового господарства та деревообробної промисловості.

Задачі гуртка:

• Створити передумови для розвитку наукового, професійного і творчого потенціалу студентів;
• Підвищити рівень володіння фаховою іноземною лексикою;
• Сформувати навики роботи у колективі та підвищення рівня колективної відповідальності (team-building);
• Розвивати лідерські здібності (leadership skills);
• Залучати студентів до міжнародних заходів, програм обміну тощо;
• Покращити вміння професійної комунікації зі представниками міжнародних організацій, колегами різних країн, національностей тощо.

Основні напрями діяльності KFSA:

1. Налагодження зв’язків із іншими студентськими організаціями, пов’язаними зі сферами лісового, садово-паркового господарства та деревообробки.
2. Розвиток міжнародної студентської співпраці для обміну досвідом та організації спільних заходів.
3. Залучення студентів до наукової діяльності та надання допомоги у виборі напрямку досліджень та їх реалізації.
4. Проведення науково-практичних та виробничих конференцій, виїзних семінарів, екскурсій та інших заходів.
5. Запрошення науковців та фахівців виробництва у галузі лісового, садово-паркового господарства та деревообробки для проведення тематичних лекцій, семінарів та конференцій.
6. Сприяння вивченню англійської мови студентами у рамках роботи розмовного фахового клубу «FoRestEng» .

Учасники KFSA

До складу KFSA станом на 01.02.2020 р. входить 20 студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальностей 205 – лісове господарство, 206 – садово-паркове господарство та 187 – деревообробні та меблеві технології. Список учасників. Учасники KFSA приймають активну участь у заходах відповідно до Плану-графіку роботи на 2019-2020 н.р.

Діяльність та здобутки KFSA

Історія гуртка бере свій початок з 2009 р. з моменту участі команди НУБІП України у міжнародних змаганнях з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія. Відтоді і до 2014 р. гурток функціонував під керівництвом С.В. Зібцева на кафедрі лісівництва ННІ лісового та садово-паркового господарства. Разом із зниженням студентської активності гурток тимчасово припинив свою діяльність. Однак у 2016 р. KFSA відродився на базі кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій під керівництвом доцента кафедри Г.О. Лобченко (у минулому гуртківця KFSA).

Гуртківці на міжнародних змаганнях з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2009

KFSA входить до складу Міжнародної асоціація студентів-лісівників (International Forestry Students' Association, IFSA) у складі Північноєвропейського регіону. Гуртківці мають можливість долучатися до різноманітних міжнародних заходів у рамках діяльності IFSA.
Традиційним є участь у міжнародних змаганнях з лісового багатоборства (Forestry Versatility), де студенти різних європейських університетів демонструють свої знання та вміння у лісівничій професії. Підготовка команди є однією із задач гуртка.

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2010

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2011

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2013

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2014

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2017

 

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2018

Студентська команда ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України за результатами участі у 2019 році увійшла до п’ятірки кращих на міжнародному змаганні з лісового багатоборства.

Міжнародні змагання з лісового багатоборства у м. Брно, Чехія, 2019

З метою підготовки до міжнародних змагань, популяризації лісівничої професії та профорієнтаційної гуртківцями було започатковано щорічні Всеукраїнські спортивно-інтелектуальні змагання професійного спрямування «Forestry Quest». Вперше змагання відбулися у 2017 році серед студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства, а вже наступного 2018 вийшли на Всеукраїнський рівень та у 2019 році залучили до участі 15 команд з усієї України.

Команда «ZAYKA» - переможці «Forestry Quest», 2017

 

Команда НУБіП України «Тигри» – призери «Forestry Quest» команда, 2018

 

Учасники І відбіркового етапу «Forestry Quest» серед студентів ННІ ЛіСПГ, 2019

 

 

 

Всеукраїнські спортивно-інтелектуальні змагання професійного спрямування «Forestry Quest», 2019

Також гуртківці приймають участь у різноманітних щорічних регіональних з’їздах IFSA, міжнародних симпозіумах студентів-лісівників (International Forestry Student’s Symposium, IFSS) тощо. 

Northern European Regional Meeting, 2012, Нідерланди


Northern European Regional Meeting, 2013, Естонія


Northern European Regional Meeting, 2014, Польща


Northern European Regional Meeting, 2016, Латвія

Представники гуртка під час участі у NERM 2016 у Латвії ознайомилися з лісовим господарством країни. Цей захід організував місцевий студентський актив «Šalkone» Латвійського сільськогосподарського університету. NERM 2017 випала честь організовувати гуртківцям KFSA на території України під темою «Багатофункціональне використання лісу». Захід, що тривав цілих 10 днів і в Україні проходив вперше, залишив яскраві спогади у серцях 39 учасників із 12 країн Європи – Австрії, Данії, Естонії, Грузії, Латвії, Німеччини, Словаччини, Словенії, Туреччини, Фінляндії, Чехії та України. Детальніше про те, як проходив захід, можна дізнатися за посиланням https://nubip.edu.ua/node/33219 та https://nubip.edu.ua/node/33868.

Northern European Regional Meeting, 2017, Україна

На завершення міжнародного заходу було обрано організаційний комітет NERM 2018 – студентська організація Зволенського технічного університету у Словаччині, до якого також долучилися представники KFSA.


Northern European Regional Meeting, 2018, Словаччина

 

Southern European Regional Meeting, 2019, Швейцарія


International Forestry Student’s Symposium, 2013, Іспанія


International Forestry Student’s Symposium, 2016, Австрія

Студенти мають змогу відвідувати міжнародні заходи починаючи ще з 1 курсу, що дозволяє у перші роки навчання визначитися із пріоритетами професійного розвитку.

 

Студент першого курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства Кравець Володимир на 10-му ювілейному з’їзді студентів-лісівників у Словенії – Winter Meeting 2019

Під час проведення міжнародного симпозіуму в Естонії гуртківець Володимир Кравець був обраний на посаду співробітника зі зв'язків із Міжнародним союзом лісових дослідницьких організацій (IUFRO). Невдовзі Володимир як координатор делегації IFSA представив Україну на 25-му світовому конгресі IUFRO у м. Курітіба, Бразилія.

 

International Forestry Student’s Symposium, 2019, Естонія

 
Світовий XXV конгрес IUFRO, 2019, Бразилія

Гуртківець ініціював проведення для студентів воркшопу у Штаб-квартирі Міжнародної спілки лісових дослідних організацій IUFRO у Відні, Австрія. Тема воркшопу «Покращення розуміння ролі досліджень у динамічній галузі лісового господарства та ролі IUFRO у трансформації лісового господарства» зацікавила 24 представника IFSA, серед яких KFSA представляв студент ННІ лісового і садово-паркового господарства – Семен Обломей. Детальніше про досвід роботи у міжнародні організації можна дізнатися за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/72880.

 

До проведення Міжнародного дня лісів кожного року FAO організовує урочисту подію з метою підвищення усвідомлення цінності лісів. Темою і головним фокусом Міжнародного дня лісу у 2019 році є ліси та освіта, а також залучення молоді до питань лісового господарства. У 2019 році студентці магістратури Катерині Федині, активному члену KFSA вдалося вибороти фінансування на участь у заході і представити Україну у штаб-квартирі ФАО у Римі.

Студентка ННІ лісового і садово-паркового господарства Катерина Федина у складі молодіжної делегації IFSA у ФАО з Нагоди святкування міжнародного дня лісу

На своїх засідання гуртківці отримують досвід міжнародного професійного спілкування у режимі онлайн. Представники різних країн світу - Республіки Гана, Канади, Сербії, Великої Британії, Філіппін, Фінляндії, Хорватії, Туреччини, Грузії – розповідають про лісове господарство, а студенти мають можливість задавати питання та дискутувати про почуте, а також підвищують рівень володіння іноземною мовою і розширюють кругозір

Онлайн-зустріч із Джаніс Бернс на тему «Лісове господарство Канади та особливості святкування Halloween»

Також гуртківці знайомляться із різноманітними науковими досягненнями у лісівничій галузі, обговорюють та працюють над власними науковими розробками й представляють свої результати на семінарах і конференціях. Звісно, робота у гуртку дозволяє ставати стипендіатами програм міжнародного обміну відкриває нові горизонти. Гуртківці ініціюють проведення міжнародних заходів на базі НУБІП України.


Міжнародна студентська конференція «Європейська лісівнича наука у контексті сталого розвитку», 2018


Міжнародний студентський семінар за участі голови представництва міжнародної асоціації студентів-лісівників в Угорщині (IFSA LC Hungary), Іштвана Деака, 2018

Міжнародний студентський семінар «Forest Landscape Restoration» за участі студентів Університету прикладних лісівничих наук Ротенбурга, 2019

 

Наукові досягнення гуртківців за 2019-2020 навчальний рік

 

Культурно-виховна робота

Не осторонь і культурний розвиток – походи до театру, на виставки, екскурсії тощо.

 

Екскурсія до Музею медицини та Музею Гуцульщини, 2019

Похід на г. Піп Іван, 2019

Щорічно гуртківці відвідують міжнародну виставку «LISDEREVMASH», а у 2019 на одному із майданчиків мали змогу презентувати KFSA.

 
Гуртківці на міжнародній виставці «LISDEREVMASH», 2017 та 2019

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/KFSA.UA/
Instagram-сторінка: @KFSA_ua
Email: [email protected]
 


Звіт гуртка за 2019 - 2020 навчальний рік (презентація)

План роботи гуртка на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook