Ph.D. Освітньо-науковий процес підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: перші підсумки

13 травня 2023 року
У  ведення в Україні воєнного стану позначилося на всіх сферах суспільного життя. Осторонь не залишилася і освіта. Негативний вплив війни зумовлює потребу в гнучкій трансформації діяльності освітньої сфери на період дії воєнного стану та забезпечення безперервного процесу навчання. Своїм досвідом навчання поділилися здобувачі третього рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого року навчання Владислав Альошин, Наталія Савченко, Олександр Кривошей, Юрій Бурдим та Василь Буличов.

 

 • Владиславе, опишіть свої враження від процесу підготовки аспірантів економічного факультету та процесу навчання в цілому?

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» сформована та реалізується кафедрою обліку і оподаткування економічного факультету побудована з врахуванням вимог стандарту вищої освіти для підготовки докторів філософії обліку і оподаткування галузі знань 07 – Управління та адміністрування. Гарантом програми є д.е.н., професор Любов Гуцаленко.
  Впродовж першого семестру вдалось поновити та покращити знання із філософії науки, методології ведення наукових досліджень, англійської мови за професійним спрямуванням та педагогіки і управління закладами вищої освіти. Другий семестр, попри складні умови в енергосистемі України, проходить згідно графіку та насичений предметами професійного спрямування. Це дозволило поглибити знання з теорії та концепцій бухгалтерського обліку, теорії і методології економічного аналізу, методології та праксеології контролю господарської діяльності, тощо. Особливу увагу слід приділити професіоналізму викладачів та їх підходів до викладення матеріалу. Кожне заняття, онлайн чи очного формату, перетворювалось на жваву цікаву дискусію. Педагогічна майстерність викладачів дозволяє застосувати модель «рівний-рівному» та зберегти відчуття поваги та субординації. Звісно, важливо згадати той факт, що майбутні доктори філософії – це уже свідомі, сформовані особистості із власним життєвим та професійним досвідом. Тому дуже цікаво почути точку зору кожного з учасників дискусії та виділити для себе щось нове.

 • Владиславе, як Ви можете охарактеризувати свого наукового керівника?

— Я познайомився з доктором економічних наук, професором Любов Василівною Гуцаленко під час спільної поїздки до Миколаївського національного аграрного університету для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту». Справжній професіоналізм, великий досвід, підтримка і допомога – ось такими були мої перші враження від нашого гаранта ОНП. Хоча термін «професіонал» не вміщує всієї глибини тих знань та вмінь, якими володіє Любов Василівна. Вона може пояснити надскладні речі досить просто та доступно. Любов Василівна активно приймає участь у міжнародних конференція, стажуваннях та постійно збагачує свій професійний досвід та напрацювання, незважаючи на кількість обов’язків та відповідальність на посаді завідувача кафедри обліку та оподаткування. Тому вступаючи до аспірантури НУБіП України я відразу розумів кого я хочу бачити своїм науковим керівником. Впевнений, що за її керівництва моя наукова робота дійсно буде обґрунтованою, змістовно наповненою та корисною суспільству.

 

 • Олександре, чому Ви прийняли рішення вступати до аспірантури?

— Наукова робота та зацікавленість до пізнання були рушійною силою мого розвитку ще з часів навчання на магістратурі НУБіП України. Однак на момент випуску, я вважав за потрібне посилити своє практичне розуміння бізнесових механізмів, чого в подальшому вдалося досягти, працюючи на посадах бухгалтера та аналітика комп’ютерних баз даних.
  Аспірантура є науковим рівнем вищої освіти, що дозволяє отримати високу кваліфікацію в обраній галузі та розвинути наукову кар'єру. Як у аспіранта, в мене розширилися можливості поглибити свої знання та вивчати детально теми, які мене цікавлять. Аспірантура в НУБіП України. дозволяє здобувачам здійснювати дослідження в обраній галузі знань, взаємодіяти з відомими вченими, отримувати практичний досвід у проведенні досліджень та участі в наукових проєктах.

 • Олександре, опишіть, будь ласка, напрям Вашого наукового дослідження.

— Ще з моменту вступу до університету та на початку моєї кар’єри, мене часто бентежило та цікавило питання розвитку маркетингової діяльності та підтримка процесів управління нею. Процес формування обліково-аналітичної інформації щодо ефективності управління маркетинговою діяльністю дозволяє контролювати фінансові ресурси та вимірювати витрати на маркетингові кампанії, покращувати їх ефективність.
  Успішна реалізація стратегічних цілей підприємств агробізнесу у сучасних умовах глобалізаційних процесів неможлива без належної уваги до управління маркетинговою діяльністю, розробки відповідних інструментів планування, обліку та аналізу маркетингової діяльності.
  Маркетингова діяльність допомагає об'єднати зусилля підприємств агробізнесу не тільки під час реалізації продукції, але і під час визначення характеру і масштабів її виробництва, шляхів прибуткового використання виробничих потужностей підприємств, визначення взаємовигідних умов просування продукції з урахуванням максимального задоволення потреб покупців.

 

 • Василю, опишіть свої враження від процесу підготовки аспірантів економічного факультету та процесу навчання в цілому?

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» — це сучасна інноваційна програма підготовки висококваліфікованих спеціалістів світового рівня.
  Підготовка докторів філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» успішно здійснюється на випусковій кафедрі обліку і оподаткування економічного факультету НУБіП, із застосуванням новітніх інформаційних технологій та прикладних програмних продуктів, разом із чітким дотриманням вимог стандартів вищої освіти, які висуваються для програм підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.
  Не дивлячись на те, що навчання під час воєнного стану було додатково ускладненим через перебої із електропостачанням та нестабільну ситуацію у цілому, отримані результати мене тішать, бо кожне нове заняття надихає на нові відкриття та змушує задумуватися над важливими питаннями економіки під новими кутами. Наші викладачі не лише допомагають нам засвоїти складні концепції та теорії, але й надають можливість зрозуміти їх ефективність під час застосовування в реальному житті, на практиці. Все це додає новий цікавий досвід, а головне — сприяє нашому професійному розвитку та становленню, як експертів галузі. Тому, я відчуваю глибоку вдячність до свого наукового керівника, Любові Гуцаленко, та всіх викладачів економічного факультету, інших факультетів та ННІ університету, які надають мені можливість професійного зростання як фахівця.

 • Василю, як Ви можете охарактеризувати свого наукового керівника?

— Мій науковий керівник — доктор економічних наук, професор Любов Василівна Гуцаленко є висококваліфікованим викладачем та дослідником у галузі обліку і оподаткування. Її наставництво та підтримка допомагають мені на кожному кроці у досягненні наукових цілей. Я дуже вдячний Любові Василівні за її велику ерудицію та професійну компетентність. Я відчуваю величезну повагу до неї як до науковця та людини з високими моральними цінностями.
  Тому велика честь працювати із таким визначним науковцем та педагогом, в якості свого наставника. Її професійний досвід та глибина знань надихають мене та дають додаткову мотивацію для свого розвитку в науковій галузі. Я вдячний Любові Василівні за її віру в мене, за її вклад у мою освіту та кар'єру, за її цінні поради та підтримку, за її працю та її досягнення в науковому середовищі, які є прикладом для мене!

 

 • Юрію, розкажіть чому вирішили вступити в аспірантуру?

— Ще в магістратурі будучи магістром кафедри обліку та оподаткування НУБіП України я розглядав можливість продовження навчання в аспірантурі. Однак маючи теоретичні знання з бухгалтерського обліку та оподаткування мені не вистачало практичного досвіду. Тому вирішив спочатку його отримати, щоб в майбутньому цей досвід застосувати у науковій роботі.
  По закінченню НУБіП України майже весь час працював у аудиторській компанії, пройшовши шлях від помічника аудитора до директора департаменту аудиту. Для мене завжди було цікавим питання організації та методики проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. Тому темою свого наукового дослідження я обрав аудит фінансової звітності суб’єктів аграрного бізнесу.

 • Юрію, поділіться враженнями від освітньої складової за час навчання?

— З початку навчання в аспірантурі я був приємно враженим організованим освітнім процесом. Програми навчання побудовані таким чином, щоб забезпечити аспірантів фаховими знаннями в поєднанні з цікавими практичними завданням. Можливість ведення дискусії та вільного обговорення питань на лекційних та практичних заняттях з провідними науковцями дозволяє краще зорієнтуватися у матеріалах.
  В першому семестрі для мене був цікавим курс Педагогіки та управління навчальним закладом, оскільки дозволив мені краще зрозуміли завдання педагогіки, сучасні підходи до розвитку фахових компетенцій та освітнього процесу.
  У другому семестрі нам викладаються предмети, які мають професійне спрямування, зокрема «Теорії і концепції бухгалтерського обліку», «Економічне моделювання наукових бізнес-процесів», «Теорія і методологія економічного аналізу», «Методологія та праксеологія господарської діяльності». Впевнений, що поглиблення знань із вказаних напрямків нам дозволить більш ефективно та якісно забезпечити виконання дисертаційного дослідження.
  Освітній процес часто проходив в умовах повітряних тривог, перебоїв з електрикою та інтернетом. При цьому, ми мали постійні комунікації з працівниками відділу аспірантури та викладачами, які завжди йшли на зустріч та підтримували в складних обставинах, а за необхідності переносили заняття на інший час.
  Крім того, в навчанні дуже допомагає наявність в НУБіП України власного навчально-інформаційного порталу, який дозволяє в будь-який час отримати доступ до навчальних матеріалів, виконати та індивідуальні та практичні завдання.

 • Юрію, як Ви можете охарактеризувати свого наукового керівника, гаранта освітньо-наукової програми?

— Моїм науковим керівником є кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Володимир Сергійович Литвиненко, спеціаліст високого рівня, який глибоко володіє знаннями з обліку, оподаткування, аудиту та інформаційних технологій, завжди готовий допомогти та надати фахову пораду. Впевнений, що під керівництвом Володимира Сергійовича моя робота буде мати користь та практичне значення для суспільства.
  Також хотілося особливо відмітити, що якісна реалізація освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» відбувається завдяки професіоналізму та досвіду гаранта освітньої програми доктора економічних наук, професора кафедри обліку та оподаткування Гуцаленко Любов Василівни.
  Попереду ще 3 роки навчання в аспірантурі, але я вважаю, що отримані за цей час знання та набутий досвід дозволять підготувати дисертаційну роботу та отримати ступінь доктора філософії за спеціальністю «Облік і оподаткування».

 

 • Наталіє, що для Вас є мотивацією вступу в аспірантуру?

— За період навчання в НУБіП України мною було освоєно широкий спектр дисциплін з спеціальності «Облік і оподаткування», серед яких доцільно виділити як теоретико-методологічні, так і прикладні дисципліни. Оскільки базис всієї бухгалтерської спеціальності передбачає глибоке знання фундаментальних, загальноекономічних, гуманітарних і фахових дисципліни, ще на 1 курсі я глибино зацікавилась обліком. І через деякий практичний проміжок часу, попрацювавши бухгалтером вирішила спробувати себе в науковій сфері, яка допомогла мені зрозуміти подальший напрямок розвитку, можливістю кар`єрного росту, поглиблювати свої знання на конференціях, критично і творчо мислити, постійно розвиватись і удосконалюватись відповідно до змін в економіці та законодавстві, ознайомлення з новими інструментами, програмами та технологіями, одержати науковий ступінь і вчене звання. Всі ці складові надихнули мене до вступу в аспірантуру з спеціальність «Облік і оподаткування». З метою подальшого навчання і поглиблення моїх знань, а в майбутньому захисту доктора філософії PhD за спеціальності «Облік і оподаткування». А тема моєї дослідницької роботи ще більше мотивує і змушує кожного дня працювати, удосконалювати і ознайомлюватись зі змінами в законодавстві, які зараз відбуваються під час військового стану в Україні.

 • Наталіє, чим цікаве життя аспіранта?

— Аспіранти мають багато можливостей – брати участь у конкурсах, вигравати ґранти, їздити на закордонне стажування, брати участь у вітчизняних і міжнародних конференціях. Також в усіх аспірантів передбачений педагогічний практикум який дозволяє набути практичних навичок викладацької роботи майбутніх докторів філософії, які необхідні для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у ЗВО. Поєднання педагогічної практики та дослідницької складової сприяє розвитку аналітичних навичок та педагогічної майстерності аспірантів.

 • Наталіє, як проходить навчання ІІ семестру освітньо-наукового процесу в аспірантурі?

— Попри тривоги і небезпеки в дистанційному форматі продовжується навчання І курсу підготовки ОНП доктора філософії PhD за спеціальністю «Облік і оподаткування».
  Під час навчання наша група достатньо отримує теоретичні знання для подальшої професійної діяльності. Хочу зазначити, під час проходження ОНП ми вчасно отримуємо всю необхідну інформацію щодо проведення освітнього, наукового процесу, з організаційних питань. Науково-педагогічні працівники є досвідченими, кваліфікованими, пропагують та дотримуються принципів академічної доброчесності. Навантаження при вивченні навчальних дисциплін є оптимальним, рівень запровадження викладачами інноваційний, практичного досвіду. Викладачі використовують сучасні та цікаві методи навчання, застосовують міжнародний досвід при викладанні навчальних дисциплін. У процесі викладання навчальних дисциплін викладачі застосовували форми, методи навчання, що сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу та формування професійних компетентностей. В цілому, задоволена консультативною підтримкою здобувачів вищої освіти науковими співробітниками університету, які завжди раді допомогти.


Тимофій Корнійчук,
провідний фахівець відділу аспірантури

Владислава Сільченко,
фахівчиня відділу аспірантури

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook