Бакалавр

   Бакалавр – це освітній ступінь (ОС), що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180 - 240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) визначається вищим навчальним закладом.
   Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
 
Каталог навчальних планів і програм підготовки бакалаврів у 2017-2018 н.р.
   
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341) − структурній одиниці, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня.
Опис шостого кваліфікаційного рівня
Рівень
Знання
Уміння
Комунікація
Автономність і відповідальність
6
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень
Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів
Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
 
Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності
 
здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію
відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
 
здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
 
   Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття вищої освіти за спеціальністю та відповідної кваліфікації.
   Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра – система освітніх компонентів на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня бакалавра.
Особи, які успішно виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів та пройшли атестацію, одержують документи про здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю та кваліфікації бакалавра.
   Підготовка фахівців ОС «Бакалавр» здійснюється на факультетах і в навчально-наукових інститутах (ННІ) базового закладу університету (м. Київ) та у відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України - вищих навчальних закладах ІІ-ІІІ рівнів акредитації.  Навчання у всіх підрозділах реалізується за узгодженими навчальними планами і програмами, у тому числі із залученням до нього у ВП НУБіП України науково-педагогічних працівників  базового закладу університету. Це дозволяє успішно реалізувати ступеневу систему, створити найсприятливіші умови для здібних учнів, забезпечує індивідуалізацію навчання та перехід до програми вищого рівня.
   У процесі навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів студенти мають можливість обрати майбутню спеціальність магістратури.
   Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістрата ліцензованого обсягу Національного університету біоресурсів і природокористування України, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.02.2016 р., підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів здійснюється за такими спеціальностями:
Спеціальності та ліцензований обсяг прийому, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеню "Бакалавр" у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
 
У навчальних планах підготовки бакалаврів дисципліни структуровані за такими складовими:
− обов’язкова − 60 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН України у межах відповідної спеціальності і включаються у навчальний план підготовки фахівців у повному обсязі);
− вибіркова:
·    за вибором Університету − 15 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає вчена рада Університету);
·    за вибором студентів − 25 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначаються робочими групами, сформованими за наказом ректора Університету, рекомендуються вченими радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-методичною радою Університету та затверджуються вченою радою Університету. Вони включаються до робочого навчального плану підготовки фахівців залежно від вибору студентів).
Для кожної дисципліни у навчальних планах зазначено загальний обсяг часу для її вивчення у годинах і кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), один кредит ЄКТС - 30 год.
У межах однієї спеціальності навчальні плани підготовки  бакалаврів у перших трьох семестрах (1,5 курси навчання) є спільними.  Починаючи з четвертого семестру (2-й курс навчання), вони розрізняються вибірковими складовими за ознаками майбутньої спеціальності магістерського ступеню, що дозволяє випускникам бакалаврських програм гнучко реагувати на зміни ринку праці.
Згідно з наказом ректора університету від 18.12.2015 р. № 1424 «Про  розроблення робочих навчальних планів на 2016-2017 навчальний рік» вибірковими дисциплінами за вибором Університету в навчальних планах підготовки бакалаврів визначено такі: «Історія української державності», «Етнокультурологія», «Філософія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова», «Фізичне виховання», «Безпека праці і життєдіяльності», «Правова культура особистості».
 

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook