Бакалавр

Бакалавр – це освітній ступінь (ОС), що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня фахового молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) визначається закладом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 зі змінами та доповненнями) − структурній одиниці, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня.

Опис шостого кваліфікаційного рівня
Рівень
Знання
Уміння
Комунікація
Автономність і відповідальність

 6

Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання

поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

збір, інтерпретація та застосування даних

спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово

управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття вищої освіти за спеціальністю та відповідною кваліфікацією.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра – система освітніх компонентів на першому (бакалаврському)  рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня бакалавра.
Особи, які успішно виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів та пройшли атестацію, одержують документи про здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю, освітньою програмою та кваліфікацією бакалавра.
Підготовка фахівців ОС «Бакалавр» здійснюється на факультетах і в навчально-наукових інститутах (ННІ) базового закладу університету (м. Київ) та у відокремлених підрозділах (ВП) НУБіП України – закладах вищої освіти.  Навчання у всіх підрозділах реалізується за узгодженими навчальними планами і програмами, у тому числі із залученням до нього у ВП НУБіП України науково-педагогічних працівників  базового закладу університету. Це дозволяє успішно реалізувати ступеневу систему, створити найсприятливіші умови для здібних учнів, забезпечує індивідуалізацію навчання та перехід до програми вищого рівня.
У процесі навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів студенти мають можливість обрати майбутню спеціальність магістратури.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та ліцензованого обсягу Національного університету біоресурсів і природокористування України, підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів здійснюється за такими спеціальностями:
Спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеню "Бакалавр" у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
У навчальних планах освітніх програм дисципліни поділяються на:
обов’язкові – 60% загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартом вищої освіти України, згідно з вимогами МОН України у рамках відповідної спеціальності);
обов’язкові за рекомендацією Університету – 15% загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає вчена рада Університету). Такі дисципліни вивчаються здобувачами ступеню бакалавра - упродовж 1-2 курсів.
вибіркові – не менше 25% загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти. Такі дисципліни вивчаються здобувачами ступеню бакалавра, як правило, упродовж 3-4 курсів.
Для кожної дисципліни у навчальних планах зазначено загальний обсяг часу для її вивчення у годинах і кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), один кредит ЄКТС - 30 год.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook