Вітаємо нове наукове поповнення найвищої кваліфікації: трьох докторів і одного кандидата ветеринарних наук

3 листопада 2020 року
     Наприкінці жовтня, 28–30 листопада 2020 р. відбулася сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14, яка складалася з 4 засідань. Очолював усі засідання голова ради, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Мазуркевич Анатолій Йосипович.

     На першому засіданні, 28.10.2020 р., відбувся прилюдний захист дисертації доцента кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого, кандидата ветеринарних наук, доцента Журенко Олени Василівни на тему: «Кортико-вегетативна регуляція мінерального обміну в організмі корів та його корекція», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор, заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України, академік НАН ВО України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Карповський Валентин Іванович.


     У своєму виступі дисертантка переконливо показала, що у її роботі вирішено важливу науково-практичну проблему щодо встановлення взаємозв’язку та взаємовпливу кортико-вегетативних механізмів регуляції мінерального обміну в організмі корів залежно від пори року. За результатами дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу Олена Журенко вперше встановила взаємозв’язки та взаємовпливи нервових процесів у корі півкуль великого мозку й автономній нервовій системі з мінеральним гомеостазом корів. Науково обґрунтовано використання мікроелементної добавки «Гермацинк» для корекції мінерального гомеостазу та підвищення молочної продуктивності корів із різними особливостями вищої нервової діяльності та тонусом автономної нервової системи. Розроблено експрес-методику, що дозволяє за 20–30 хв експерименту стверджувати про належність тварини до відповідного типу вищої нервової діяльності.
     Надзвичайно актуальні проблеми, які підняла доповідачка у своїй дисертації, викликали значний інтерес членів спеціалізованої вченої ради. Було задано 32 питання (їх ставили члени спеціалізованої вченої ради, професори Трокоз В. О., Ніщеменко М. П., Замазій А. А., Камбур М. Д., Малюк М. О., Корнюшин В. В., Сорока Н. М., Якубчак О. М.), на які дисертантка далі повні, змістовні відповіді, що дозволило їй ще більше розкрити наукову та практичну цінність своєї роботи.
     Науковий консультант, професор В. І. Карповський чітко показав історію проведення описаних в дисертації досліджень, зупинився на науковому та педагогічному зростанні Олени Журенко як науковця та педагога, її цінних людських якостях та закликав присутніх дати об’єктивну оцінку проведених і оформлених у докторську дисертацію досліджень.


     Високо оцінили роботу дисертантки офіційні опоненти, відомі вчені в галузі фізіології тварин і ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Гуфрій Дмитро Федорович; доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Паска Марія Зіновіївна та доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач лабораторії клініко-біологічних досліджень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок Жила Микола Іванович. Опоненти у своїх виступах підкреслили актуальність роботи, її новизну, наукове та практичне значення, повну відповідність вимогам до докторських дисертацій і вказали на дискусійні питання, які не применшують якості дисертації. Було констатовано, що Олена Журенко заслуговує на присудження наукового ступеня доктора ветеринарних наук із спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин. На всі зауваження претендентка на високий науковий ступінь доктора наук дала змістовні відповіді.


     У обговоренні заслуханої роботи виступили члени спеціалізованої вченої ради, професори Трокоз В. О., Ніщеменко М. П., Камбур М. Д., Шевченко Л. В., Замазій А. А., Мазур Т. В., Мазуркевич А. Й. Всі вони підтримали висновки офіційних опонентів про актуальність, наукову новизну, значне наукове та практичне значення роботи та погодилися з тим, що робота відповідає встановленим вимогам, а її автор, Олена Журенко заслуговує на присудження наукового ступеня доктора ветеринарних наук.


     Такий висновок виступаючих підтвердили і результати голосування. Спеціалізована вчена рада присудила Олені Журенко науковий ступінь доктора ветеринарних наук із спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин.
     Щиро вітаємо кандидата ветеринарних наук, доцента Олену Журенко з досягнення нової вершини в її науково-педагогічній діяльності та бажає нових успіхів у роботі, міцного здоров’я, особистого та сімейного щастя.

     На другому засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 цього ж дня також відбувся прилюдний захист дисертації Єрмак Анни Василівни на тему: «Безпечність та якість гомогенізованого меду», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька нашого університету Якубчак Ольга Миколаївна. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо визначення ефективності технологічної обробки (гомогенізації) меду натурального за температури 45±2 °C. Встановлено, що гомогенізація дозволяє зберегти належну якість меду та поліпшити його споживчі властивості. Доведено, що мед гомогенізований придатний до зберігання за температурних режимів 10±2 та 18±2 °C до двох років. З метою поліпшення окремих показників безпечності та якості меду натурального (гомогенізованого та негомогенізованого) доцільно випоювати бджолам водний розчин германію цитрату в концентрації 0,3 мг/л. На основі гігієнічної оцінки технологічної обробки меду розроблено превентивні заходи у вигляді систем 16 самоконтролю, які адаптовані для практичного застосування в бджільництві та процедури, засновані на принципах НАССР, на потужностях з гомогенізації меду.

     Питання задані після доповіді членами спеціалізованої вченої ради та змістовні відповіді на них претендентки, виступи офіційних опонентів, доктора ветеринарних наук, професора, професор кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету Бергілевич Олександра Миколаївна та кандидата ветеринарних наук, доцента, доцента кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Поліського національного університету Фурман Світлана Володимирівна, виступи у обговоренні цілком переконали членів спеціалізованої вченої ради у актуальності, новизні, науковому та практичному значенні дисертаційних досліджень, відповідності роботи встановленим вимогам. На підставі цього спеціалізована вчена рада одноголосно присудила Єрмак Анні Василівні науковий ступінь кандидата ветеринарних наук із спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза».
     Щиро вітаємо дисертантку, її наукового керівника та бажаємо нових успіхів у роботі, міцного здоров’я та людського щастя.

     На засіданні спеціалізованої вченої ради 29 жовтня 2020 р. до прилюдного захисту свою дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук із спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин «Структурно-функціональна характеристика білків плазмолеми ентероцитів порожньої кишки великої рогатої худоби у плодовий період онтогенезу» представив відомий фізіолог, кандидат ветеринарних наук, доцент, професор кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, фундатор і керівник відомого в Україні та за її межами НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Масюк Дмитро Миколайович. Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, академік НААН, декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України Цвіліховський Микола Іванович.


     У доповіді Дмитро Масюк описав новітні експериментальні результати, отримані найсучаснішими методами наукового аналізу, які дозволили йому вперше встановити фізіологічні особливості структурно-функціональних перетворень білків плазмолеми ентероцитів порожньої кишки великої рогатої худоби у плодовий період онтогенезу. Наведено нові наукові дані щодо структури та фізіологічних функцій епітеліальних клітин із посмугованою облямівкою порожньої кишки плодів великої рогатої худоби. Доведено особливості експресії структурних білків та активність гідролітичних і транспортних ензимів на апікальній та базолатеральній мембранах кишкових клітин плодів великої рогатої худоби. Уперше ідентифіковано поліпептидний склад FcγR плазмолеми ентероцитів у плодовий період онтогенезу та досліджено закономірності формування модуляції їх експресії. 
     За темою дисертації членами спеціалізованої вченої ради, а саме професорами Камбур М.Д., Трокозом В.О., Малюком М.О., Ніщеменком М.П., Ткачук С.А., Корнюшиним В.В., Карповським В.В., Сорокою Н.М., Мазуркевичем А.Й. до дисертанта було поставлено 33 запитання, на які він надав вичерпні і зрозумілі відповіді.     Офіційні опоненти доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Гуфрій Дмитро Федорович; доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Харківської державної зооветеринарної академії Бобрицька Ольга Миколаївна та доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН Віщур Олег Іванович у своїх виступах підкреслили надзвичайно високий рівень досліджень, які здійснив Дмитро Масюк в галузі молекулярної фізіології, їх актуальність, новизну, теоретичне та практичне значення, відповідність оформлення роботи існуючим вимогам. Офіційні опоненти зійшлися на думці що Дмитро Масюк заслуговує на присудження наукового ступеня доктора наук.

     Такий же висновок зробили і професори Карповський В. І., Ніщеменко М. П., Трокоз В. О., Кмбур М. Д., Мазуркевич А. Й. та інші члени спеціалізованої вченої ради, які у виступах в обговоренні та під час голосування одностайно підтвердили високу оцінку дисертації і присудили Масюку Дмитру Миколайовичу науковий ступінь доктора ветеринарних наук.

     Ми всі глибоко задоволені появою ще одного доктора наук з фізіології людини і тварин, щиро вітаємо Дмитра Масюка та його наукового консультанта, академіка Миколу Цвіліховського. Ми впевнені, що Ваша подальша робота принесе значні дивіденди нашій країні та всьому людству.

     Надзвичайно насиченим і цікавим з наукової точки зору стало і засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 30 жовтня 2020 р., на якому відбувся прилюдний захист дисертації докторантки кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого, кандидата ветеринарних наук Постой Руслани Вікторівни на тему: «Кортико-вегетативна регуляція обміну речовин у холостих свиноматок та методи його корекції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13  – Фізіологія людини і тварин. Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Карповський Валентин Іванович.


     У доповіді дисертантки на підставі фізіолого-біохімічних досліджень було наведено дані щодо впливу вегетативного балансу та характеристик коркових процесів на показники обміну білків, ліпідів та вуглеводів в організмі холостих свиноматок великої білої породи. Руслана Постой уперше з’ясувала роль кортико-вегетативних механізмів у регуляції обміну речовин в організмі холостих свиноматок у стані відносного спокою та за умови впливу технологічного подразника. Доведено ефективність застосування міцелярної системи з інкапсульованим -токоферол-ацетатом для корекції обміну речовин свиноматок та поліпшення їхньої відтворювальної здатності.


     Актуальність цієї роботи у членів ради не викликала жодних зауважень, а тому вони задали більше 30 питань (професори Трокоз В. О., Ніщеменко М. П., Малюк М. О., Сорока Н. М., Якубчак О. М., Ткачук С. А., Шевченко Л. В., Мазуркевич А. Й., Корнюшин В. В.), на які доповідачка дала науково обґрунтовані блискучі відповіді.
     Науковий консультант, професор Валентин Карповський дав характеристику особи дисертантки, чітко вказав на її особисті та професійні якості, що дали можливість виконати надзвичайно важливу в науковому та практичному аспекті роботу.


     Це підтвердили і офіційні опоненти, які є відомими спеціалістами в галузі фізіології тварин: доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології Сумського національного аграрного університету Камбур Марія Дмитрівна; доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, заслужений діяч науки і техніки України Стояновський Володимир Григорович; доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Харківської державної зооветеринарної академії Бобрицька Ольга Миколаївна та доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Паска Марія Зіновіївна. У своїх виступах вони високо оцінили дисертаційну роботу, підкреслили її актуальність, новизну, наукове та практичне значення, повну її відповідність вимогам до докторських дисертацій, а також задали питання і зробили зауваження до оформлення роботи, на які дисертантка дала змістовні відповіді. Всі офіційні опоненти наголосили, що Руслана Постой заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора ветеринарних наук.


     Такої ж думки були і члени спеціалізованої вченої ради, які взяли участь в обговоренні. Виступили професори Ніщеменко М. П., Трокоз В. О., Малюк М. О., Якубчак О. М., Ткачук С. А., Засєкін Д. А., Мазуркевич А. Й. 
     Високу оцінку дисертаційної роботи було підтверджено голосовуванням. Спеціалізована вчена рада одноголосно присудила Постой Руслані Вікторівні науковий ступінь доктора ветеринарних наук із спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин.

     Щиро вітаємо Руслану Вікторівну із набуттям найвищого наукового статусу. Бажаємо їй досягнення нових вершин у науці та житті. Безперечною є і заслуга наукового консультанта – доктора ветеринарних наук, професора Валентина Івановича Карповського, який створив і успішно розвиває відому українську фізіологічну наукову школу з питань нервової регуляції фізіологічних функцій у організмі тварин. Вітаємо Вас, шановний Валентине Івановичу. Ми впевнені, що це лише часточка Вашої титанічної роботи з підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації. Ми Вами гордимося.

     Отже, кінець жовтня виявився надзвичайно продуктивним не лише для нашої кафедри, а й для факультету ветеринарної медицини, нашого університету та всієї України. Адже на підставі захисту знакових дисертаційних робіт ми отримали трьох докторів ветеринарних наук з фізіології людини і тварин та одного кандидата ветеринарних наук з ветеринарно-санітарної експертизи. Ми впевнені, що ці переможці, шановні Журенко Олена Василівна, Постой Руслана Вікторівна, Масюк Дмитро Миколайович та Єрмак Анна Василівна досягнуть ще більших успіхів у науці завдяки своїй височезній працездатності, професійним навичкам та чуттю, великій відповідальності за свої справи, міцному здоров’ю та безмежному людському щастю. Також щиро вітаємо наукових консультантів професора Карповського Валентина Івановича, академіка Цвіліховського Миколу Івановича та наукового керівника, професора Якубчак Ольгу Миколаївну з описаними тут їхніми успіхами і бажаємо ще більшого задоволення від підготовки кадрів найвищої наукової кваліфікації.

 

Віктор Трокоз,
професор кафедри біохімії і
фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook