Співробітники кафедри

Склад кафедри 2019 року

Зліва направо.

Перший ряд: доцент А.П. Пінчук, майстер виробничого навчання К.Є. Колісниченко, професор Ф.М. Бровко, зав. кафедри, професор В.М. Маурер, професор-консультант О.І. Пилипенко, професор В.Ю. Юхновський, старший лаборант Н.М. Дегтярьова, доцент С.М. Дударець.

Другий ряд: доцент О.В. Соваков, доцент Г.О. Лобченко, доцент О.М. Романець, доцент І.М. Бобошко-Бардин, доцент В.М. Малюга, аспірантка Е.А. Федорук, старший викладач О.Ю. Чорнобров, доцент І.В. Іванюк.

Третій ряд: аспірант О.С. Фарисей, аспірант Р.П. Радько, доцент О.Ю. Кайдик, аспірант Л.П. Мележик, аспірант С.І. Максімцев, доцент Ю.І.Косенко, аспірант І.В. Кімейчук.

 

Завідувач кафедри
Маурер Віктор Мельхіорович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Трудову діяльність розпочав у 1969 році після закінчення Сторожинецького лісового технікуму в Укрдержліспроекті на посаді техніка-таксатора, яку продовжив у 1974 році після завершення навчання на лісогосподарському факультеті УСГА спочатку у Велико-Березнянському агролісгоспі інженером лісових культур, а потім в Закарпатській ЛДС УкрНДІЛГА молодшим науковим співробітником відділу лісових культур.
На кафедрі з 1976 року: стажист-дослідник, аспірант (1977), асистент (1979), ст. викладач (1982), доцент (1987), професор (1998). З 2002 року на посаді її завідувача. Читає лекції студентам ОС «Бакалавр» («Лісові культури», «Декоративне розсадництво з основами насінництва») та ОС «Магістр» («Екологічні основи відтворення лісів», «Контейнерна культура деревних рослин» і ряд ін.). Здійснює наукове керівництво написанням  бакалаврських й магістерських кваліфікаційними робіт та підготовкою аспірантів і докторантів. Під його керівництвом захищено п’ять кандидатські дисертації та майже 500 кваліфікаційних дипломних робіт студентів. 
Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних засад екоадаптаційного відтворення лісів, розробкою зональних систем лісового й декоративного розсадництва, вдосконаленням агротехнології виробництва лісового і декоративного садивного матеріалу та обґрунтуванням науково-практичних основ запровадження сучасних трансформаційних методів лісовирощування.
Автор і співавтор 11 монографій 5 підручників 5 навчальних посібників 8 патентів, 7 авторських свідоцтв і низки ДСТУ та СОУ лісогосподарського спрямування. Серед них перший вітчизняний підручник «Декоративне розсадництво» на українській мові та перший навчальний посібник «Екоадаптаційне відтворення лісів». Загалом опублікував понад 250 наукових і науково-методичних праць. 
Поєднуючи, упродовж майже 20 років, науково-педагогічну діяльність і роботу на адміністративних посадах заступника декана, декана і директора ННІ лісового (1980 – 1993, 1998 - 2003), значних зусиль доклав до розбудови лісогосподарського факультету та створення ННІ лісового і  садово-паркового господарства (2001). Ним отримано дозвіл на право носіння форменого одягу лісової охорони викладачам і студентам факультету, суттєво зміцнено матеріальну базу навчального закладу. За його ініціативи та участі засновано кафедру лісового менеджменту (1998), відновлено підготовку фахівців за спеціальностями «Садово-паркове господарство» (1998) та «Технологія деревообробки» (1999), відкрито факультет Садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури (2000).
Здійснює загальне керівництво кафедрою. Науковий керівник студентського наукового гуртка «Відтворення лісів».
Член Вчених рад НУБіП України та ННІ лісового і садово-паркового господарства, науково-технічних рад ДАЛР України і НПП «Голосіївський». 
Професор Маурер В.М. є заслуженим викладачем НАУ (2003 р.), Академіком Лісівничої академії наук України (2016), Почесним членом Товариства лісівників України (2007 р.), «Заслуженим лісівником України» (2009 р.). Він нагороджений державними галузевими відзнаками «Відмінник лісового господарства України» (2000 р.), «Відмінник освіти України» (2003 р.), «Почесний лісівник України» (2005 р.), «За наукові та освітні досягнення» (2017 р.) та орденом «За заслуги» ІІІ ступеню (2018 р.). 
Окрім української, вільно володіє російською, німецькою та угорською мовами.
 

Професор-консультант
Пилипенко Олексій Іванович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук (1992), професор (1994), академік Лісівничої академії наук України (1997). Відмінник народної освіти України (1998). Відмінник аграрної науки і освіти України (2010). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” Міністерства аграрної політики України (2005). Почесна грамота ректора “За особливі заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України” (2009). Є членом двох спеціалізованих вчених рад.
Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 4 навчальних посібників і підручників та 2 монографій.

 

Професор
Бровко Федір Михайлович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1972 року. Доктор с.-г. наук, професор, дійсний член лісівничої академії наук України (ЛАНУ), відмінник лісового господарства України, заслужений працівник НУБІП України. На кафедрі працює з 1975 року - асистентом (1975), доцентом (1991), а з 2007 й до нині на посаді професора.
Для студентів ОC «Бакалавр» читає курс лекцій з «Основ лісорозведення». Наукові інтереси пов’язані з опрацюванням теоретичних і прикладних питань з лісового напряму рекультивації техногенно-порушених ландшафтів України.
Автор та співавтор понад 210 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій, 3 навчальних посібників, 4 типових програм, 5 ДСТУ, патенту на корисну модель, авторського свідоцтва та публікації у фаховому виданні, що належить до науковометричної бази «Scopus». Здійснював керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та підготовкою аспірантів. Під його керівництвом захищено 109 дипломних робіт, 146 бакалаврських, 86 магістерських робіт та 2 кандидатські дисертації.
Професор Бровко Ф.М. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.
Працюючи заступником декана з навчальної роботи на лісогосподарському факультеті (2000–2003 рр.) значних зусиль доклав до вдосконалення навчальної та виховної роботи, а також до впровадження нових підходів стосовно планування й організації науково-методичного забезпечення з підготовки фахівців для лісового та садово-паркового господарства.
 

Професор
Юхновський Василь Юрійович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник Великоанадольського лісового технікуму (1972) й лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України, 1979). Професор Юхновський В. Ю. починав трудову діяльність в Українській сільськогосподарській академії, спочатку на посаді асистента (1981–1991), доцента (1992–1999), докторанта (2000–2003), заступника декана лісогосподарського факультету (1998–2000), завідувача кафедри (2003–2006), директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного аграрного університету (2004–2005), директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва (2006–2010), завідувача кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів (2003-2016).
Доктор сільськогосподарських наук (2004), професор (2005), академік Лісівничої академії наук України (2004) та Української академії наук (2005). Нагороджений відзнакою “Знак Пошани” МАП України (2010). Опублікував понад 250 наукових праць, автор і співавтор 10 монографій, 4 підручників з грифом МОН і МАП України, 6 навчальних посібників, 6 патентів, 3 державних стандарти, 9 інструктивних вказівок, настанов і науково-практичних рекомендацій. Професор Юхновський В.Ю. – автор публікацій у високо рейтингових наукових виданнях, які входять до науково метричних баз Web of Sciences (4) і Scopus (6).
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Ерозізнавство, Лісоаграрні ландшафти, Оптимізація лісоаграрних ландшафтів, Захисне лісорозведення (ЛГ Маг), Агролісомеліорація (Зем Бак, англ.).
Здійснює керівництво бакалаврськими й магістерськими кваліфікаційними роботами та підготовкою аспірантів. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських і одна докторська дисертації. 
Професор Юхновський В. Ю. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України і Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю 06.03.02 — лісовпорядкування та лісова таксація.
Наукові інтереси вченого пов'язані з вирішенням питань оптимізації лісоаграрних ландшафтів, розробки нормативно-довідкових даних для таксації лісомеліоративних насаджень, впровадження засад агролісівництва в аграрний сектор економіки України.   Юхновський В.Ю. є членом виконавчого комітету Європейській федерації агролісівників (EURAF), у якій представляє Україну як Голова громадської організації «Асоціація агролісівників України». 
На кафедрі відповідає за  науково-інноваційну роботу.
 

Доцент
Пінчук Андрій Петрович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету 2000 р. Канд. с.-г. наук (2005), доцент (2011). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2009-2010). Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів. Працює на кафедрі з 2003 року.
Читає курс лекцій з дисциплін «Лісові культури», «Мікроклональне розмноження деревних рослин», «Методи біотехнології в декоративному розсадництві».
Наукова робота пов’язана з розробкою та удосконаленням біотехнологічних методів розмноження швидкорослих та декоративних деревних рослин, оздоровлення та реабілітації садивного матеріалу. Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць та співавтор 10 патентів на корисну модель.
Є наставником групи студентів магістратури ННІ ЛіСПГ, які навчаються за спеціальністю «Лісове господарство».
На кафедрі відповідає за навчальну роботу.

Google Scholar

ORCID

 

Доцент
Іванюк Ігор Вікторович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2003 року (нині НУБіП України). Кандидат с.-г. наук. Працює на кафедрі з 2005 року.
Читає курс лекцій з дисципліни «Лісові культури зелених зон» та «Лісове насінництво». Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» та «Декоративне розсадництво з основами насінництва». Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт y студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр».
Наукова робота пов’язана із сучасними методами лісовідновлення та лісорозведення в умовах урбанізованого середовища. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.
Експерт-дорадник з питань ведення лісового господарства і відтворення лісових ресурсів.
На кафедрі відповідальний за інформаційно-технічне забезпечення, наповнення сайту кафедри та репозитарій випускних кваліфікаційних робіт.
Google Scholar
ORCID

 
 

Доцент
Дударець Сергій Миколайович

Тел.: (044) 257-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету УСГА (1990), кандидат с.-г. наук (1995), доцент (2000).
Для студентів ОC «Бакалавр» викладає дисципліну «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель».
Наукові інтереси: технологічні аспекти створення і формування захисних лісових насаджень на яружно-балкових землях та відновлення родючості еродованих земель.
На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу.
Відмінник освіти України, член-кореспондент Лісівничої академії наук України та Української академії наук.
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 підручників, 2 навчальних посібників, наукової монографії, 4 патентів на корисну модель.
ORCID

 

Доцент
Соваков Олександр Вікторович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2006 року (нині – НУБіП України). Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (2010 р.), доцент (2015 р.). У штаті кафедри з 2008 року.
Читає лекції, веде курсове проектування і практичні заняття з дисциплін «Лісова меліорація» для студентів ОС «Бакалавр» та «Системи захисту ґрунтів від ерозії» для студентів ОС «Магістр» ННІ лісового і садово-паркового господарства, а також дисципліну «Агролісомеліорація» для студентів ОС «Бакалавр» факультету землевпорядкування НУБіП України. Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форм навчання.
Наукові дослідження пов’язані з ефективністю систем полезахисних лісових смуг у центральному Правобережному Лісостепу України.
Автор понад 45 наукових і навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника «Лісова меліорація» (2015), підручника «Системи захисту ґрунтів від ерозії» (2019), 1 наукової монографії (2013), 2 патентів. Є основним виконавцем ініціативної теми «Розробити наукові та методологічні основи формування екологічного каркасу агроландшафтів Правобережної України» (2017–2021 рр.).
Виконує обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства.
На кафедрі відповідальний за навчально-виховну роботу.
 

Доцент
Кайдик Олександр Юрійович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету 2004 року (нині НУБіП України). Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (2009 р.), доцент (2016 р.).
У штаті кафедри з 2009 року.
Читає лекції, веде курсове проектування, лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» та «Лісокультурні методи підвищення стійкості та продуктивності лісів» для студентів ОС «Магістр» навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, а також «Лісові культури» для студентів ОС «Бакалавр» факультету конструювання та дизайну НУБіП України. Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форм навчання. З вересня 2017 здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспіранта Фарисея О.С.
Наукові дослідження пов’язані з відтворенням соснових лісів y Київському Поліссі. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Співавтор навчального посібника «Екоадаптаційне відтворення лісів» (2016), 4 наукових монографій (2010, 2013, 2018, 2019), 3 патентів і 4 авторських свідоцтв. Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетною темою «Розробити наукові основи удосконалення методів відтворення лісових ресурсів України з позицій сталого управління лісами» (2015–2016 рр.).
Виконує обов’язки відповідального секретаря електронного фахового збірника наукових праць університету «Лісове і садово-паркове господарство», секретаря кафедри та відповідального від кафедри за зв’язок з науковою бібліотекою університету. Є наставником групи студентів магістратури ННІ ЛіСПГ, які навчаються за спеціальністю «Лісове господарство».
 

Доцент
Малюга Володимир Миколайович

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат с.-г. наук (1988), доктор с.-г. наук (2020).
Для студентів ОC «Бакалавр» викладає дисципліни: «Лісова меліорація», «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель»
Наукові інтереси: відновлення екологічної збалансованості яружно-балкових ландшафтів України під впливом захисних лісових насаджень; удосконалення нормативно-інформаційного забезпечення систем лісомеліоративних насаджень.
Інші досягнення: Присвоєно Почесне звання «Кращий науковець» (рішення ВР НАУ від 17.09.1998); присвоєно звання «Заслуженого науково-педагогічного працівника Національного університету біоресурсів і природокористування України» (рішення ВР від 30.08.2013).
Автор та співавтор 120 праць, з яких 71 наукових та 49 навчально-методичних видань, серед них 3 монографії (у співавторстві), 7 рекомендацій виробництву, 3 підручники, 2 навчальних посібники, 4 патенти на корисну модель.
На кафедрі відповідає за художнє та естетичне оформлення робочих і навчальних приміщень.
 

Доцент
Бобошко-Бардин Ірина Миколаївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила факультет садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури Національного аграрного університету (нині НУБіП України) у 2006 році. Кандидат с.-г. наук (2012). На кафедрі працює з 2007 року.
Веде лабораторні заняття та курсове проектування з дисципліни «Декоративне розсадництво і насінництво», яка викладається студентам ОС «Бакалавр» ННІ лісового і садово-паркового господарства. Читає лекції та відповідальна за лабораторний практикум з дисципліни «Контейнерна культура деревних рослин» в системі підготовки фахівців ОС «Магістр» садово-паркового господарства (програма «Декоративне розсадництво»). Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» ННІ Л та СПГ.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням особливостей адаптації, розмноження та вирощування садивного матеріалу красиво-квітучих деревних рослин.
Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.
На кафедрі відповідальна за виховну роботу та міжнародну діяльність.

 

Доцент
Косенко Юрій Іванович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України) 1997 року. Кандидат с.-г. наук (2015). На кафедрі працює з 2004 року.
Для студентів ОC «Магістр» викладає дисципліни:  «Сучасні технології насінництва та розсадництва», «Сучасні технології та нормативно-правова база декоративного розсадництва» а також керує написанням бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт.
Наукові інтереси пов’язані з розробкою теоретичних засад та технологічних основ системи зонального декоративного розсадництва в Україні.
На кафедрі відповідає за функціонування навчально-дослідного деревного розсадника.
Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць та співавтор 1 авторського свідоцтва
Займається вдосконаленням та гармонізацією вітчизняних нормативно-регламентуючих документів і стандартів з вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин.
Автор низки публікацій та розробник ДСТУ з питань лісового й декоративного насінництва і розсадництва. Співавтор підручника «Декоративне розсадництво» і посібника «Сучасні технології лісового насінництва та деревного розсадництва». Значних зусиль, упродовж понад 15 років, доклав до створення навчально-наукової колекції деревних декоративних рослин та зміцнення матеріальної бази навчально-дослідного розсадника кафедри.
 

Доцент
Романець Оксана Миколаївна

Тел.: (044) 257-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця географічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю географія (геоекологія) 2001 року. Кандидат с.-г. наук з 2009 року, доцент, інженер-проектувальник (інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього середовища) з 2012 року.
Читає курс лекцій «Урбоекологія та фітомеліорація» для студентів садово-паркового господарства ОС «Бакалавр».
Наукові інтереси пов’язані з: оптимізацією міського середовища, зокрема фітомеліоративними методами; дослідженням урбоекологічного потенціалу зелених насаджень та пошуком шляхів його підвищення; вивченням естетичних властивостей рекреаційних лісів; розвитком ландшафтного підходу в лісовій меліорації та оптимізації лісоаграрних ландшафтів.
Автор і співавтор більше 20 наукових і науково-методичних робіт.
Учасник більше 30 проектів в сфері охорони навколишнього середовища, містобудування та планування території.

 

Доцент
Лобченко Ганна Олександрівна

Тел.: (044) 527 82 37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету НУБіП України 2011 року. Кандидат с.-г. наук (2015). На кафедрі працює з 2013 року.
Читає курс лекцій з дисципліни «Агролісомеліорація». Проводить практичні заняття із дисциплін «Урбоекологія та фітомеліорація», «Лісова меліорація» та «Агролісомеліорація».
Сфера наукових інтересів: полезахисне лісорозведення, розвиток агролісівництва у контексті органічного землеробства та збалансованого природокористування.
Автор і співавтор 30 наукових праць.
На кафедрі відповідальна за міжнародну діяльність та інформаційно-рекламний сектор.
Входить до складу вченої ради ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, голова ради молодих вчених  НДІ лісівництва та декоративного садівництва.
Науковий консультант проекту «Лісосмуги життя».
Керівник студентського наукового гуртка «Kyiv Forestry Students Association»
 

Старший викладач за сумісництвом
Чорнобров Оксана Юріївна

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету Національного аграрного університету (нині НУБіП України) 2006 року, кандидат с.-г. наук (2013) (спеціальність 03.00.20 – Біотехнологія).
Для студентів ОС Магістр викладає дисципліни: «Сучасні технології насінництва та розсадництва», «Промислові методи лісовирощування».
Наукові інтереси: біотехнологія рослин, культура тканин рослин in vitro, мікроклональне розмноження рослин, генетична інженерія, кріозбереження, молекулярна біологія рослин.
Лауреат Державної премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2015 році.
Автор понад 90 наукових праць (в тому числі 21 патент України на корисну модель, 6 авторських свідоцтв, монографія).
Завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України «Боярська ЛДС».
 

Лаборант
Дегтярьова Надія Миколаївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця лісогосподарського факультету УСГА (нині НУБіП України) 1978 року. Працює на кафедрі з 2006 року. Є відповідальною за матеріально-технічне забезпечення та профспілкову роботу кафедри. 

 

Лаборант
Колісниченко Катерина Євгеніївна

Тел.: (044) 527-82-37

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант
Іваненко Юрій Сергійович

Тел.: (044) 527-87-47

Електронна пошта: [email protected]

Випускник лісогосподарського факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України 2017 року. З 14 вересня 2018 року зарахований як аспірант денної форми навчання.
Наукові інтереси: пов’язані з меліоративними властивостями та перспективами рекреаційної діяльності в межах гірських екосистем.
На кафедрі відповідає за інформаційно-технічне забезпечення та наповнення сторінки кафедри на сайті НУБіП.
Автор та співавтор 6 наукових робіт.
Researcher ID
ORCID

 

Аспірант
Кімейчук Іван Васильович

Тел.: (096) 121-12-82

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» (2013),  ННІ лісового і садово-паркового господарства (2017). Магістр-дослідник лісового господарства (2017).
Наукові інтереси: пов’язані з штучним та природним відновленням соснових насаджень на об’єктах лісокультурної спадщини Київського Полісся (на прикладі Боярської лісової дослідної станції).
Автор і співавтор 19 наукових праць.
На кафедрі відповідає за  профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, що закінчили фахові коледжі.
 

Аспірант
Максімцев Сергій Іванович

Тел.: 096-64-45-468; 097-38-47-080

Електронна пошта: [email protected]

Випускник  Кременецького лісотехнічного коледжу (2013), Національного університету біоресурсів і природокористування України – ОС Бакалавр» (2015) та ОС  «Магістр»  (2016).
Наказом 1853 "С" від 15 вересні 2017 року зарахований до аспірантури за спеціальністю 205 - Лісове господарство.
Наукові інтереси: полезахисні лісові смуги; придорожні лісові смуги лінійного типу.
На кафедрі відповідає за підтримання технічного стану комп’ютерної техніки.
Автор: п’яти наукових праць за дисертаційною тематикою.
 

Аспірант
Фарисей Олександр Сергійович

Тел.: 098-325-45-54

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив НУБІП України в 2016 році, де здобув освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю «Лісове господарство». Після закінчення навчання працював у ДП «Іллінецьке лісове господарство» на посаді майстер лісу (лісорозсадника). З 15 вересня 2017 року був зарахований в НУБіП України як аспірант денної форми навчання. З квітня 2018 року є Головою ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва та входить до складу Вченої ради ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.
Наукові інтереси пов’язані з відтворенням дібров України.
Автор і співавтор 11 наукових праць та одного навчально-методичного видання.
 

Аспірант
Расенчук Андрій Петрович

Тел.: 068-017-94-60

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Малинського лісотехнічного коледжу за напрямком підготовки «Лісове господарство» (2015). У 2015-2017 роках продовжив навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове господарство», здобув диплом «Бакалавра». З вересня 2017 року до грудня 2018 навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію «Магістр лісового господарства».
Наказом 1730 «С» від 16 вересня 2019 року зарахований до аспірантури за спеціальністю 205 – «Лісове господарство» на кафедру відтворення лісів та лісових меліорацій.
Тема дисертаційної роботи: «Меліоративні властивості водоохоронних насаджень центрального Поліського лісогосподарського району».
Наукові інтереси: полезахисне лісорозведення, водоохоронні насадження, гідрографічна мережа.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook