Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» на факультеті аграрного менеджменту

30 червня 2022 року

   Освітні програми є системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначають вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за такими програмами, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для їх виконання, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

   Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки фахівців, здатних розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організацією та її підрозділами. Програма сприятиме формуванню у магістрів ділових якостей, професіоналізму, творчої активності, підприємництва, самостійності в процесі розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах динамічного висококонкурентного середовища.
Метою освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» є формування висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм у відповідності до потреб національної економіки.
 Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена та оновлена викладачами кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського: гарант програми – доцент Ольга Гогуля, члени проєктної групи: завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського професор Тетяна Балановська, доценти Ганна Харченко і Олександр Новак.
   З повним описом ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (загальна інформація, мета, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо, перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність, форма атестації здобувачів вищої освіти, навчальний план) можна ознайомитись на сайті Університету за покликаннями:  https://nubip.edu.ua/node/46601; 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/opp_073_moia_mag_2022.pdf  або ж на сторінці кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
   Серед особливостей освітньо-професійної програми є те, що програма передбачає обов’язковою умовою проходження навчальної та виробничої практики в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, виробничої і невиробничої сфер економіки, в органах державного управління та місцевого самоврядування; здобувачі вищої освіти є учасниками міжнародної мобільності.
   У процесі навчання здобувачі вищої освіти за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують знання, набувають вмінь і компетентностей, що полягають у здатності обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів; здатності встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. А також ряд інших компетентностей пов’язаних з прийняттям комплексних управлінських рішень; плануванням потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складанням планів розвитку персоналу підприємства; організацією колективної праці; координацією командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організацією та раціоналізацією робочих місць; організацією ефективної системи обміну інформацією; регулюванням технологічних процесів; розробленням ефективної системи мотивації та оплати праці; формуванням та розвитком організаційної культури; здійсненням консультаційної діяльності.
   Обов’язковими компонентами ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» є такі навчальні дисципліни: Управління бізнесом, Психологія управління, Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу, Методологія наукових досліджень, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Договірне право, Сучасні концепції управління, Управління проєктами в організації, Управління якістю.
   Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» вільного вибору студента за спеціальністю розподілені на два блоки. Така особливість ОПП, і в цьому її унікальність, дає можливість отримати управлінську освіту другого (магістерського) рівня не тільки фахівцям, які мають базову вищу освіту за спорідненими спеціальностями, а й бакалаврам з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки отримати відповідну фахову підготовку з енергетичного менеджменту.
   До блоку «Управління в різних організаційно-правових формах господарювання» входять навчальні дисципліни (Антикризове управління підприємствами, Управління ризиками та економічною безпекою, Управління ланцюгами постачання, Логістичний менеджмент, Digital-менеджмент, Комплексна система управління якістю продукції та послуг, Корпоративне управління, Управління діяльністю кооперативів, Управління змінами), які орієнтовані на підготовку сучасного фахівця придатного до працевлаштування на посади керівника підприємства, установи та організації, підрозділів (виробничих, функціональних); керівника малого підприємств без апарату управління; менеджера (управителя) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; інші посади керівників, їх заступників і помічників у організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, виробничої і невиробничої сфер економіки, в органах державного управління та місцевого самоврядування.
   Блок «Енергетичний менеджмент»включає навчальні дисципліни (Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці, Аналіз та експертиза проектів енергопостачання, Основи енергоаудиту, Методи аналізу енергоефективності систем енергоспоживання виробничих процесів, Методи аналізу енергоефективності будівель, Комбіновані системи енергозабезпечення локальних об’єктів, Локальне устаткування для збору і обробки даних в системах енергоспоживання, Програмно-технічні комплекси управління енергоспоживанням, Інтернет речей у системах енергоспоживання), які забезпечують майбутньому фахівцеві з енергетичного менеджменту змістовну різнобічну інженерну підготовку, роблять його спроможним вирішувати технічні, економічні, організаційні та юридичні питання реалізації проектів з підвищення енергоефективності.
   Щорічно, з метою удосконалення, ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» оновлюється, чому передує детальний аналіз навчальних планів підготовки фахівців з управління провідних університетів Європи (наприклад, Варшавського університету наук про життя (SGGW), м. Варшава, Польща; Ліонського інституту IAE в Ліоні (школа управління університету Жана Муліна), Франція; Словацького сільськогосподарського університету, м. Нітра) та України. Враховуються поради, пропозиції і зауваження стейкхолдерів (НПП з інших провідних закладів, які здійснюють підготовку управлінців; бізнесменів-роботодавців, що мають досвід співпраці з випускниками програми; випускників зазначеної програми; представників наукової спільноти; викладачів кафедри, які забезпечують викладання дисциплін та інших зацікавлених осіб) стосовно освітніх компонентів ОПП, вмінь та навичок, якими мають володіти сучасні фахівці з менеджменту, зокрема вміння працювати в команді та комунікувати на всіх управлінських рівнях, вміння використовувати новітні digital-технології в управлінні, застосовувати сучасні програмні продукти, бути лідерами та вміти розвивати лідерський потенціал, ефективно працювати з клієнтами в умовах змін, тощо (https://nubip.edu.ua/node/90941; https://nubip.edu.ua/node/107676).
   З огляду на вище зазначене серед переваг навчального плану ОПП слід відмітити його інтегрованість та комплексність, що полягає в різноаспектності навчальних дисциплін (обов’язкових компонент ОПП), які входять до навчального плану. Ряд управлінських дисциплін доповнено дисциплінами соціально-психологічного (Психологія управління, Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу) та юридичного (Договірне право) спрямування.
   Про ефективність підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» свідчать результати атестацій, що проводяться на засіданнях кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відповідно до норм Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи у НУБіП України, графіку освітнього процесу в університеті, Вимог до атестації студентів магістратури та попереднього захисту магістерських кваліфікаційних робіт (https://nubip.edu.ua/node/109905), під час яких студенти денної та заочної форм здобуття вищої освіти звітують про стан виконання запланованих видів робіт зазначених в їхніх індивідуальних навчальних планах.
   Успішний захист магістерських кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» та присудження освітнього ступеню «Магістр» обґрунтовує актуальність та доцільність освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», мотивує проектну групу та весь колектив науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського до подальшого змістовного покращення ОПП з врахуванням сучасних реалій ринку праці в Україні і за кордоном https://nubip.edu.ua/node/103098.
   Колектив кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського щиро бажає магістрам-випускникам ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» успішного працевлаштування за фахом, кар’єрного зростання, нових наукових та практичних звершень.
Шановні випускники бакалаврату, фахівці, які бажають отримати вищу освіту другого (магістерського) рівня! Кафедра менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» цілеспрямованих, енергійних, креативних та орієнтованих на успіх молодих людей! Мирного неба та правильного вибору професійного шляху!
 
Гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
Ольга Гогуля
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook