Кафедра геодезії та картографії

Адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, кімн. 109, 114.

Тел.: 8 (044) 2580525

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Ковальчук Іван Платонович

доктор географічних наук, професор, академік УЕАН, АН ВО України, дійсний член НТШ, почесний член УГТ, заслужений діяч науки і техніки України

 

 

КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ НУБіП УКРАЇНИ:
напрямки діяльності, здобутки у 2018/2019 н. р., перспективи

Звіт з наукової роботи за 2017р.

 Досягнення кафедри у 2016р.

Історія створення та розвитку

Кафедра геодезії та картографії має чималу передісторію, яка починається у кінці ХІХ ст., коли на лісовому відділенні Новоолександрійського інституту сільського господарства і лісництва В.Дейчем (1893-1899), О.М. Кунгузцевим (1899-1901), Д.Д. Сакзуком (1903-1914) викладалася дисципліна “Нижча геодезія”. На початку Першої світової війни цей інститут був евакуйований до Харкова і геодезію тут викладав М.Г. Михайлов. Пізніше, у 1925-1931 рр., на лісоінженерному факультеті Київського сільськогосподарського інституту завдяки зусиллям проф. Д.І. Товстоліса і доц. О.Л. Солохи-Солошенка була створена геодезична лабораторія.

У 1954 р. створюється Українська сільськогосподарська академія, в якій функціонує

кафедра лісовпорядкування та геодезії.

 

Працівники кафедри лісовпорядкування та геодезії в різні роки її розвитку

Завідувачами кафедри лісовпорядкування та геодезії у різні роки були доц. О.Л. Солоха-Солошенко, проф. Котов А.І., доц. Порицький Г.О, д. с.-г. н., проф. Коз’яков С.М., доц. Сухий М.М.

У 1996 р., у зв'язку з утворенням в Національному аграрному університеті факультету землевпорядкування, на базі кафедри лісовпорядкування і геодезії було утворено кафедру геодезії та картографії. У 1996-2008р. її завідувачем був к. с.-г. н., доц. І.М. Гора, з 1 лютого 2008 р. на запрошення ректора кафедру очолив д. геогр. н., проф. І.П. Ковальчук, який надав їй нових імпульсів розвитку. Зокрема, кафедра стала готувати магістрів виробничого і дослідницького спрямування, оновила парк геодезичних інструментів, розгорнула науково-дослідну тематику, розширила коло наукових зацікавлень, посилилася за рахунок нових кандидатів наук, створила нову навчально-наукову лабораторію і комп’ютерний клас.

                                                                                             

    

                                                                                 

Кафедра геодезії та картографії у 2001р.    Кафедра геодезії та картографії у 2009році

 

На кафедрі працюють: завідувач кафедри д.геогр.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук І.П., к.т.н., професор Старовєров В.С. (0,5 ставки), к.с.-г.н., доцент, заслужений викладач НУБіП України Рафальська Л.П., к.е.н., професор Євсюков Т.О. (0,5 ставки), к.е.н., доцент Жук О.П., к.г.н., к.с.-г.н., доцент Богданець В.А., к.е.н., доцент Кривовяз Є.В., асистент Ковальов М.В. (0,5 ставки), ст. викладач к.е.н. Шевченко, ст. викладач к.е.н. Опенько І.А., завідувач лабораторії Шульженко В.П., фахівець першої категорії Лук'янчук К.А.

Кафедра геодезії та картографії (2015/16 н.р.)

Навчальна робота, напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації

Кафедра забезпечує підготовку:

  • фахівців ОС «Бакалавр» за напрямами підготовки: 6.080101 - геодезія, картографія та землеустрій; 6.090103 - лісове та садово-паркове господарство; 6.060101 - будівництво;
  • фахівців ОС «Магістр» за програмами «Геодезично-картографічні технології землеустрою», «Картографічне моделювання проблем землекористування» за спеціальністю 8.08010103 «Землеустрій та кадастр»;
  • кандидатів економічних та географічних наук за спеціальностями 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони природи та 11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.


Працівники кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

  • для ОКР «Бакалавр»: топографія, геодезія (для факультетів: землевпорядкування, лісогосподарського, садово-паркового господарства), інженерна геодезія (для факультету інженерії агробіосистем), топографічне і землевпорядне креслення, геодезія, математична обробка геодезичних вимірів, вища геодезія, супутникова геодезія та сферична астрономія, електронні геодезичні прилади, картографія;
  • для ОКР «Магістр»: комп’ютерні технології в картографії, картографічне забезпечення землеустрою, топографо-геодезичне і картографічне забезпечення, тематичне картографування, методологія геоінформаційного моделювання трансформаційних процесів, моделювання в картографії (землеустрої), національна інфраструктура геопросторових даних, картографування природних ресурсів.

·                    Кафедра забезпечує керівництво навчальними та переддипломною практиками як студентів факультету землевпорядкування, так і факультетів лісового господарства, садово-паркового господарства, інженерії агробіосистем.


Науково-педагогічними працівниками кафедри геодезії та картографії готуються підручники, навчальні посібники, монографії та збірники нормативно-правових актів.

Зокрема, кафедрою за 2011-2015 рр. опубліковано:

Монографій – 24; посібників, підручників – 13; статей – 653; методичних рекомендацій – 54.

 

Головні досягнення(публікації) кафедри у 2011 році:

1.                   Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник. / Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 19,25 др.арк.

2.                   Геоінформаційно-картографічне моделювання аграрних землекористувань та їх трансформацій в умовах реформування земельних відносин. / І.П. Ковальчук,  Т.О. Євсюков,  О.П. Жук, О.С.Мкртчян, І.В.Покидько, Н.С. Лобанська. За заг. ред. проф. Ковальчука І.П. – К. ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2011. 10,42 др.арк.

3.                   Методичні настанови (рекомендації) та алгоритми геоінформаційно-картографічного моделювання стану землекористування і досліджень трансформаційних процесів в українському селі [І.П.Ковальчук, Т.О. Євсюков, О.П. Жук, О.С. Мкртчян, І.В. Покидько, Н.С. Лобанська,] / [за заг. ред. І.П.Ковальчука].– К. ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2011. 10,4 др.арк. -  2011. 10,43 др.арк.

4.                   Гуманітарні і ресурсні проблеми національної безпеки України / співавтор І.П.Ковальчук: Монографія. К.:   ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. 26,6 др.арк.

5.                   Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області / І.П.Ковальчук, В.Г.Юровчик: Монографія.– К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. 12,1 др.арк.

6.                   Одесса: План города. – 1:26 000 Вакуленко Е.В., Прокопьева В.А., Король Е.Ю.– 2 листа. – К.: ГНПП „Картографія”, 2011. (2,29 друк. арк.)

7.                   Політична карта світу: Стінна карта. – 1:35 000 000. Гречаний В.О.,Вакуленко О.В., Радченко О.В. – 1 с. – К.: ДНВП „Картографія”, 2011. (1,30 друк. арк.)

8.                   Малый атлас мира. Вакуленко Е.В., Бонк Ж.Е., Радченко В.В..:– К.: ДНВП „Картографія”, 2011. – 56 с. (4,58 друк. арк.)

 

         

 

Головні досягнення(публікації) кафедри у 2012 році:

1.                   Recent Landform Evolution The Carpato-Balkan-Dinaric region. Loczy, Denes, Stankoviansky, Milos; Kotarba, Adam (Eds).Series: Springer Geоgraphy, 2012, XXI, 460., 125 illus; 75 in color. (p.177 – 204, I.Kovalchuk, Y.Kravchuk, A.Mykhnovych, O.Pylypovich)(28,75 д.а)

2.                   Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібник / О.В.Колтун, І.П.Ковальчук; за ред. проф. І.П.Ковальчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 193 с. (11,59 д.а.).

3.                   Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю [Текст] : навч.-метод. посібник./Ольга Пилипович; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с. (Наук. ред. д.геогр.н., професор І.П.Ковальчук). (12,6  д.а.)

4.                   Бутенко Є.В. Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами: навч.посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Є.В. Бутенко, В.П. Єршов, І.М. Гора; за заг. ред. проф. Д.С. Добряка. -  К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 238 с. (13,9 др.арк.)

5.                   Геодезія. Навчальний посібник. / Новак Б.І., Рафальська Л.П., Жук О.П. / за ред. проф. І.П. Ковальчука – К.:ЦП «Компринт», 2012. - (19,5 д.а.)

6.                   Екологический атлас Днестра / Ecological Atlas of Dniester Ред.  коллегия:  Н. Денисов, Е. Сантер, Г. Сыродоев; Е. Савчук и др.. – Chisheneu, 2012. – 60 p. (3,8 друк. арк.)

7.                   Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeżbie i osadach / Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sląskiego. - Sosnowiec, 2012. – 528 s. ( Kowalczuk I., Pylypowycz O., Mychnowycz A. Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie), S. 201-211)

8.                   Захист кандидатських дисертацій : Ю.М.Андрейчук (наук. керівн. проф. І.П.Ковальчук)

       

     

Головні досягнення (публікації) кафедри у 2013 році:

1.   Human Impact on the Fluvial Processes of Eurasian Rivers/|Edited by M.Habel. - Bydgoszcz: Publisher Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., 2013. 240 р. (співавтор І.П. Ковальчук).

2.   Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. Book chаpterin: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from Сentral and Еastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography DOI 10.1007/978-94-007-6301-2. (Co-authors Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych, Olha Pylypovych and Georgiy Rud’ko.), 2013, Part 1, P. 53 – 67.

3.   Ковальчук І.П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні дослідження : Монографія. / І.П.Ковальчук. - Київ-Львів: Ліга-Прес, 2013. - 296 с.

4.   Козловський Б.І., Садовий В.М., Крута Н.С. Водні ресурси Львівської області – Львів:ЗУКЦ, 2013. – 100 с.: іл. 26. табл. 17. бібліогр. 23 назв.

5.   Бассейн реки Днестр. Экологический атлас. – Кишинев: Б.и, 2013. -54 с (монографія у вигляді атласу) Співавтор О.В.Савчук

6.   Колтун О.В., Ковальчук І.П Антропогенна геоморфологія: Навч. посібник. Видання друге/ за ред. проф. І.П.Ковальчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 193 с.

7.   Новак Б.І., Рафальська Л.П.,. Жук О.П. Геодезія: навч. посіб. / за заг. ред. проф. І.П.Ковальчука – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 302с.

 

8.     Ковальчук І.П. Картографія. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков. - Київ-Львів: Простір-М, 2013. - 282 с.

9.     Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація / В.П.Палієнко, М.Є.Барщевський, Р.О.Спиця, О.Б.Багмет, С.Ю.Бортник, Б.О.Вахрушев, В.А.Веліканов, І.П.Ковальчук, С.В.Костріков, Я.С.Кравчук, Е.Т.Палієнко, Г.В.Романенко, В.В.Стецюк, І.Г.Черваньов / за редакцією доктора географічних наук, професора В.П.Палієнко. - Київ: Наукова думка, 2013. - 264 с.

10.  Захист кандидатської дисертації Б.С.Жданюком, О.І.Швець (наук. керівн. проф. І.П.Ковальчук)

Головні досягнення (публікації) кафедри у 2014 році:

1.             Ковальчук И.П. Применение ГИС/ДЗЗ-технологий для решения вопросов оптимизации природопользования в бассейне равнинной реки (на примере полесской части Западного Буга) / И.П Ковальчук,Г.В. Байрак, Д.В.Ивченко // География и природные ресурсы, 2014. № 2 . - С. 186 - 194.

2.             Ковальчук І.П. Геоекологія Гологоро-Кременецького кряжу. Монографія / І.П.Ковальчук, В.С.Подобівський: за ред. проф. І.П.Ковальчука. - Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014  - 284 с. (20,56 авт. арк.)

3.             Лозинський В.В. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. /В.В.Лозинський, Ю.М.Андрейчук ; за науковою редакцією професора І.П.Ковальчука. - Київ ; Львів : НУБіП України ; ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 256 с.

4.             Ковальчук І.П. Картографія. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков. - Київ-Львів: Простір-М, 2014. - 282 с.

5.             Богданець В.А. Електронні атласи: минуле і сьогодення / В.А.Богданець, І.П.Ковальчук // Часопис картографії. Збірник наукових праць. - 2014.- Вип. 11. - С. 186 - 207.

6.             Ліщук Н.М. Формування еколого-економічного механізму раціонального використання і охорони земель / Н.М.Ліщук, І.П.Ковальчук // Економіка природокористування і охорони довкілля.- Київ, 2014.- С. 74-77.

7.             Рафальська Л.П. Перспективи відновлення насаджень дуба пухнастого на півдні України і в Молдові / Л.П.Рафальська. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 15 др.арк.

8.             Oliynyk O., Oliinyk L., Adamenko V. New Trends in Management in 21st Century. Monograph.–WWZPCz Czestochowa, 2014. – 413p.

9.             Oliynyk O., Oliinyk L., Adamenko V. Challenges for the Agricultural Sector in Central and Eastern Europe. Monograph. – Agroinform Kiado, Budapest, 2014. – 260p.  (17,3 авт. друк. арк.)

10.          Новак Б.І. Геодезія: навч.посіб./ Б.І.Новак, Л.П.Рафальська, О.П.Жук; за заг. ред. І.П.Ковальчука.  – К.: ЦП «Компринт», 2014. - 398 с.

11.          Захист кандидатських дисертацій Н.С.Крутою, В.С.Подобівським (наук. керівн. проф.. І.П.Ковальчук), відзначення співробітників кафедри ( Ковальчук І.П., Савчук О.В., Рожко О.В.) Золотою медаллю міжнародної виставки «АГРО-2014» за розробку Атласу земельних ресурсів Фастівського району.

               

 

Головні досягнення (публікації) кафедри у 2015 році:

1.       Kovalchuk I. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine / I. Kovalchuk, V. Martyniuk // Geography and Natural Resources. July 2015, Volume 36, Issue 3, pp. 305-312. (DOI)10.1134/S1875372815030117 

2.       Ковальчук І.П.   Термінологія землеустрою: навчальний посібник для студентів ВНЗ ІIV рівнів акредитації з галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», а також студентів спеціальності «Професійна освіта» (за профілем «Землеустрій та кадастр») / І.П.Ковальчук, Н.Т.Тверезовська, В.П.Сидорко, Л.Ю. Кочеригін, Н.Я. Сидорко, Н.М. Грицишин / За ред. д. геогр. н., проф. І.П.Ковальчука. - К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. - 1016 с. (посібник з грифом МОН)(59,0 ум.др.арк)

3.       Ковальчук І.П. Картографія. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков. - Київ-Львів: Простір-М, 2015.- 282с

4.       Kovalchuk Ivan. A new conception of implementation of rational crop rotation in Ukraine / Ivan Kovalchuk, Olena Atamanyuk // Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. - P. 196-207. (0,8 ум.др.арк.)

5.       Жданюк Б. С. Геоекологічний аналіз Мізоцького кряжу і його змін під впливом природних та антропогенних чинників: монографія / Б. С. Жданюк, І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук / за ред. професора І. П. Ковальчука. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2015. – 275 с. (17,3 ум.др.арк.)

6.       Ковальчук І.П. Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації суспільних відносин в Україні: монографія / А.Г. Мартин, Т.О.Євсюков, Р.В.Тихенко, І.П.Дем’янчук, О.П.Жук, В.А.Богданець, Н.М.Ліщук, І.А. Опенько. - К.: Медінформ, 2015. - 194 с. (12,13 ум.др.арк.)

7.       Ковальчук І.П. Концептуальні засади вирішення проблем землеустрою сільських територій в сучасних умовах: монографія / І.П.Ковальчук, А.Г.Мартин, Т.О.Євсюков, Р.В.Тихенко, В.А.Богданець, О.П.Жук., І.А.Опенько. - К.: Медінформ, 2015. - 158 с. (9,88 ум.др.арк.)

8.       Жук О.П. Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу / О.П. Жук – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 300 с. -18,75 др. арк.

9.       Кривовяз Є.В. Організаційно-економічний механізм відшкодування збитків, спричинених нецільовим використанням земель / Є.В. Кривов’яз, А.Г.Мартин – 2015.-206 с. – 12.88 друк. арк.

10.    Рафальська Л.П. Перспективи відновлення насаджень дуба пухнастого на півдні України і в Молдові. Монографія. Видання друге / Л.П.Рафальська. - К.: ЦП «Компринт», 2015. - 234 с. (15,2 др.арк.)

11.     Захист кандидатських дисертацій Н.М.Ліщук (наук. керівн. проф. І.П.Ковальчук), І.А.Опеньком (наук. керівн. доц. Т.О.Євсюков).

Навчальні і монографічні видання кафедри геодезії та картографії у 2015 році

Навчальні посібники кафедри (2015)

Монографічні праці кафедри (2015)

Навчальні лабораторії із сучасними приладами та обладнаннями:

 

Навчальна лабораторія геодезії і топографічного та землевпорядного креслення.

Завідувач  - В.П.Шульженко

Лабораторія створена з метою поглиблення фахової підготовки студентів факультету землевпорядкування з дисциплін геодезично-топографічного і землевпорядного спрямування та залучення додаткових коштів на розширення матеріально-технічної бази Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Основні функції:

·                    проведення лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою геодезії та картографії, згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу;

·                    впровадження комп'ютерних технологій для автоматизації ведення геодезичних робіт;

·                    опрацювання даних геодезичних вимірювань та використання наявного обладнання для потреб навчального процесу;

·                    підвищення якості навчального процесу на основі розробок індивідуальних завдань студентам з дисциплін, що закріплені за кафедрою.

Основні напрями наукової діяльності:

1)      геодезичне забезпечення землевпорядних робіт;

2)      геодезичний моніторинг природних і техногенних об’єктів;

3)      геодезичні роботи у ландшафтному дизайні парків, скверів, садиб;

4)      навчально-методичне забезпечення і супровід вивчення геодезичних дисциплін.

Перелік послуг, які надає лабораторія:

1)      геодезичні роботи у землеустрої;

2)      геодезичні роботи у ландшафтному дизайні.

Власна та головні зовнішні інформаційні бази (наявність бібліотеки, банків даних, архівів тощо), якими користуються співробітники лабораторії (оцінити об'єм):

Існує власна база геодезично-картографічної інформації про досліджувані об’єкти Київської та інших областей України.

Комп’ютерне забезпечення, прилади та лабораторне обладнання, що використовується в дослідженнях, в т.ч. вимірювальних:

1)      комп’ютерний клас (комп'ютерний клас на 15 місць із встановленим спеціалізованим ліцензованим програмним забезпеченням для виконання обробки геодезичних вимірів, вирішення задач топографічного та землевпорядного креслення, тематичного та геоінформаційного картографування), мультимедійний проектор, сканер, принтер, плоттер;

2)      геодезичні прилади й обладнання ( теодоліти Т-30, 2Т30-П, нівелір Н1, Н3, нівеліри F-Type F-28, електронні тахеометри Trimble, електронний нівелір SOKKIA SDL-50, нівеліри Leica TCR405, електронні рулетки, трасошукачі)

 

Навчально-наукова лабораторія картографічного моделювання проблем природокористування

Лабораторія створена з метою: підвищення ефективності використання навчально-наукового потенціалу працівників та у зв'язку з початком з 1.09.2010 р. підготовки кафедрою геодезії та картографії фахівців ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.070904 (тепер 8.08010103) «Землевпорядкування та кадастр» за програмами «Геодезично-картографічне забезпечення землеустрою» (виробниче спрямування) та «Картографічне моделювання проблем землекористування» (дослідницьке спрямування).

Завідувач лабораторії - Шульженко В.П.

Основні функції:

·                    підвищення геоінформаційно-картографічної культури бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів;

·                    забезпечення проведення, згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу, лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін інформаційно-картографічного і геодезичного спрямування, закріплених за кафедрами;

·                    удосконалення якості начального процесу та активна участь працівників лабораторії у впровадженні сучасних досягнень геоінформаційного картографування в освітній, науково-дослідний і виробничий процес;

·                    допомога студентам (бакалаврам, магістрам) та аспірантам у проведенні науково-дослідної роботи у сфері геоінформаційного картографування земельних та інших видів природних ресурсів;

·                    впровадження інновацій у сфері земельно-інформаційних систем в навчальний, дослідницький процес та у практику землевпорядкування.

Основні напрями наукової діяльності:

1) тематичне картографування компонентів і чинників навколишнього середовища;

2) атласне картографування земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних та інших видів ресурсів.

Перелік послуг, які надає лабораторія:

1) консультації з питань тематичного картографування;

2) атласне картографування землекористувань адміністративних районів та сільських (селищних) рад.;

3) картографічне моделювання проблем природокористування;

4) виконання договірних науково-дослідних робіт у сфері картографічного забезпечення землеустрою.

Власна та головні зовнішні інформаційні бази (наявність бібліотеки, банків даних, архівів тощо), якими користуються співробітники лабораторії:

1)      Власна інформаційна база на землекористування ВП НДГ НУБіП України;

2)      База даних та архівні матеріали, які відображають стан земельних ресурсів адміністративних районів  та областей України;

3)      Створені в лабораторії Атласи стану земельних ресурсів адміністративних районів та сільських рад.

Комп’ютерне забезпечення, прилади та лабораторне обладнання, що використовується в дослідженнях, в т.ч. вимірювальних: Комп'ютери (16 шт.) Technic-Pro i3 2120/MBH61/ 4G/ 500G/ ATX400/ dvd pw; Плоттер EPSON Stylus TM

 

Практичне навчання, у тому числі в НДГ університету:

 

Навчальні практики студентів проводяться на базі ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»; Дзвінківське лісництво; Виставковий центр України; Голосіївський парк.

 

 

Виробничі практики магістрів проходять на базі:

1)      державного науково-виробничого підприємства «Картографія»;

2)      державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»; Держгеокадастрі України, Центрі ДЗК;

3)      землевпорядних фірмах.

 

Наукові школи, в тому числі участь студентів у науковій роботі:

Наукові школи:

Назва спеціальностей, до яких відноситься наукова школа:

11.00.12 – географічна картографія

11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

Назва наукової школи: Наукова школа екологічної та інженерної геоморфології, конструктивної географії та картографії

Рік заснування наукової школи: 1995 р.

Засновник наукової школи: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович - заслужений діяч науки і техніки України, академік Української екологічної академії наук, АН Вищої Освіти, дійсний член (академік) Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (НТШ), відмінник освіти України, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України. Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти України (1999), Подякою Прем’єр-Міністра України (2010), Знаком Пошани Київського міського голови (2011), медалями АН вищої освіти України «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2011) та «20 років АНВОУ» (2012).

Коротка автобіографія засновника наукової школи.

Уродженець с. Золотолин Костопільського району Рівненської області (1951 р.). Закінчив Золотолинську середню школу у 1968 р., Львівський державний університет ім.

І. Франка (ЛДУ), зокрема географічний факультет, у 1974 р, аспірантуру МДУ ім. М.В. Ломоносова у 1980 р. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1993 —  докторську дисертацію (обидві в МДУ ім. М.В. Ломоносова). Працював у ЛДУ імені Івана Франка (нині ЛНУ імені Івана Франка): завідувач музею землезнавства (1974-1977), асистент, доцент (1980-1987), завідувач кафедри геоморфології (1987-1990), доцент (1993), професор кафедри геоморфології (1994-2000), фундатор і завідувач кафедри конструктивної географії і картографії (2000-2007); з 2007 — в НУБіП України: професор, завідувач кафедри геодезії та картографії (2008), одночасно у 2008-2011 — директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин. З 2014 - заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи. Член Президії Українського географічного товариства, Товариства ґрунтознавців України, дійсний член (академік) Наукового товариства ім. Т. Шевченка, заступник голови Асоціації геоморфологів України, член редколегій Всеукраїнських наукових часописів «Історія української географії», «Фізична географія та геоморфологія» та зарубіжних (Польща) ін. Володіє українською, польською, французькою, російською мовами.

Керівник наукової школи. Ковальчук І.П. є керівником наукової школи, фундатором нового наукового напряму – екологічної геоморфології. Його докторська дисертація була першою в СНД і Європи роботою, присвяченою вирішенню еколого-геоморфологічних проблем, які виникли у басейнових системах Західної України під впливом природних і техногенних чинників. Він вивчав стаціонарними, експериментальними та геоінформаційно-картографічними методами ерозійну деградацію ґрунтів України, зміни геоекологічного стану компонентів природного середовища річково-басейнових систем, обґрунтовував технології протиерозійної організації землекористувань, схеми захисту малих річок України від забруднення і виснаження. Вчений розробив модель регіонального геоекологічного моніторингу, концепцію басейнового природокористування, протипаводкового захисту поселень та угідь у Карпатському регіоні України. Ним оцінено масштаби антропогенної трансформації природного середовища у басейнах Західного Бугу, Горині, Дністра і Тиси, обґрунтовано рекомендації з оптимізації природокористування, забезпечення збереження природної спадщини, покращання екологічної освіти і виховання. В останні роки велику увагу приділяє атласному картографуванню земельних і водних ресурсів.

Важливе місце в дослідженнях І.П.Ковальчука займає аналіз наукової спадщини українських вчених, їхнього внеску у світову географічну і природоохоронну науку, дослідження проблем формування наукових шкіл в галузі геоморфології і геоекології. У серії «Постаті землезнання України» побачила світ його монографія «Професор Петро Цись», присвячена П.М.Цисю – засновникові і багаторічному завідувачеві кафедри геоморфології Львівського державного університету ім. І.Я. Франка.

І.П. Ковальчук є одним із лідерів у формуванні та розвитку в Україні такого нового наукового напряму як конструктивна географія. Він приділяє багато уваги розробці проблем геоінформаційно-картографічного моделювання природокористування, зокрема у гірничо-промислових районах, обґрунтуванню системи рекультиваційних і реабілітаційних заходів, формуванню регіональної екологічної мережі, розробці великомасштабних моделей електронних Атласів земельних ресурсів адміністративного району і сільської ради, Атласу водних ресурсів та геоекологічних атласів річково-басейнових систем.

Праці Ковальчука І.П. в галузі екологічної геоморфології та гідроекології мають міжнародне визнання, він і його учні є активними учасниками багатьох вітчизняних та міжнародних форумів. Результати його досліджень представлені у престижних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Науковий доробок І.П. Ковальчука складає понад 1000 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 40 монографій, 19 навчальних посібників і підручників, в т.ч. 10 – з грифом МОН України. 10 монографій опубліковано англійською та польською мовами. Ним підготовлено 20 кандидатів і 3 доктори географічних наук. Є експертом ДАК України. Член Президії Українського географічного товариства (УГТ). Багаторазово призначався головою ДЕК у ВНЗ України. Член Вченої ради НУБіП України (2008 -2011, 2014-2016 рр.), понад 12 років був головою і членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті імені Івана Франка, є членом спеціалізованих вчених рад при НУБіП України і КНУ імені Тараса Шевченка, членом редакційних колегій Всеукраїнських журналів «Історія української географії» та «Фізична географія і геоморфологія», Вісника Східноєвропейського національного університету, Наукових записок Тернопільського національного і Вінницького державного педагогічних університетів, Журналу агробіології та екології ЛНАУ, наукового збірника «Природа Західного Полісся», «Екологічної енциклопедії».

Наукову діяльність професор І.П. Ковальчук поєднує з педагогічною. Він розробив і читав у Львівському університеті такі курси, як «Геоморфологія з основами четвертинної геології», «Геоморфологія», «Картографія і картографічне креслення», «Конструктивна географія», а також спецкурси «Динамічна геоморфологія», «Неотектоніка», «Методика геоморфологічних досліджень», «Основні проблеми геоморфології», «Вступ до спеціальності», «Гідроекологічний моніторинг», «Проблеми гідроекології»; у Волинському національному університеті імені Лесі Українки – «Проблеми геоморфології», «Екологічна геоморфологія», «Методологія наукової творчості»; у Національному університеті біоресурсів і природокористування України – курс «Картографія» і спецкурси для магістрів «Екологічна експертиза землевпорядних рішень», «Інженерно-технологічна регламентація охорони земель», «Технологічні аспекти використання земель», «Оцінка якості земель»; у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – «Динамічна геоморфологія», «Ерозійні та руслові процеси», «Проблеми геоморфології та палеогеографії», «Методи викладання ерозієзнавства», «Проблеми екологічної геоморфології України», «Методологія наукової творчості», «Порівняльна планетологія», «Теоретична геоморфологія»; у Варшавському університеті – «Екологічна геоморфологія» .

Має тісні зв’язки з картографічними, геоморфологічними і конструктивно-географічними науковими школами Київського національного університету імені Т. Шевченка, Інституту географії НАН України, Харківського національного університету імені В.Каразіна (Україна), Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Казанського державного університету, Пермського дослідницького федерального університету, Санкт-Петербурзького державного університету (Російська Федерація), Ягеллонського, Варшавського університетів, Університету МСК у Любліні, Університету Казимира Великого у м. Бидгощ (Польща), Дрезденського дослідницького технічного університету (Німеччина), Інституту географії ім. В.Б. Сочави СВ РАН (м.Іркутськ) та ін.

Проходив стажування у Варшавському та Ягеллонському університетах Польщі, Дрезденському дослідницькому технічному університеті і Центрі досліджень аграрних ландшафтів (Мюнхеберг, Німеччина), Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова (Російська Федерація).

Основа школи - кафедра геоморфології і палеогеографії, кафедра конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, де до 2007 р. працював фундатор школи і кафедра геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України, де працює І.П. Ковальчук тепер.

Витоки школи закладені в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. польськими та українськими вченими Е.Ромером, С.Рудницьким, Г.Величком, Ю.Полянським, розвинуті у другій половині ХХ ст. П.Цисем, К.Геренчуком, Я.Кравчуком, І.Ковальчуком. В основу школи покладені дослідження сучасного рельєфу і процесів, що впливають на його стан. І.П.Ковальчуком започатковані стаціонарні та експериментальні дослідження ерозійних процесів, аналіз структури річкових систем, оцінювання масштабів розвитку в них трансформаційно-деградаційних процесів, геоінформаційно-картографічне моделювання геоекологічного стану басейнових систем, атласне картографування земельних і водних ресурсів та елементів  екомережі, обґрунтування комплексу водоохоронних і ґрунтозахисних заходів, спрямованих на збереження і відтворення природних ресурсів, оптимізацію природокористування, захист поселень, комунікацій та угідь від впливу паводків, інших несприятливих процесів. 

Предметом дослідження наукової школи є закономірності будови і функціонування річково-басейнових систем різних рангів і призначення, ландшафтних систем Поділля, Полісся, Українських Карпат, механізми розвитку ерозійно-акумулятивних (схилових і руслових) та сельових процесів, проблеми конструювання екологічно стійких агроландшафтних і водогосподарських систем, теоретичні й методичні питання атласного картографування компонентів навколишнього середовища.

Об’єктом дослідження виступають річково-басейнові системи, земельні, водні, мінерально-сировинні і лісові ресурси Українських Карпат, Волино-Подільської, Передкарпатської, Придніпровської височин, Українського Полісся, Київщини.

Послідовники наукової школи. Серед талановитих учнів, які активно працюють у рамках наукової школи і є послідовниками ідей, розроблених професором І.П.Ковальчуком, слід відзначити професорів В.І.Вишневського, М.Я.Сивого, Л.П.Царика, доцентів Є.А.Іванова, А.В.Михновича, Т.С.Павловську, М.А.Петровську, О.В.Пилипович, Ф.В.Волчанського, М.Я.Симоновську, В.М.Шушняка, Н.Ф.Габчак, М.А.Федонюка, Л.П.Курганевич, О.С.Терещук, В.Г.Юровчика, Я.Б.Хомина, Л.Ф.Дубіс, С.С.Кравціва, Ю.М.Андрейчука, О.І. Швець, Б.С.Жданюка, В.С.Подобівського, а також молодих вчених – Н.Ліщук, Н.Круту, І.Дідич, В.Бецелюк, які недавно захистили дисертаційні роботи або їх завершують.

Загальна кількість учнів наукової школи. І.П.Ковальчуком підготовлено 20 кандидатів і 3 доктори географічних наук. Зокрема, докторські дисертації під керівництвом І.П.Ковальчука захистили:

1. Вишневський В.І. Антропогенний вплив на річки України. Львів, 2003;

2. Сивий М.Я. Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону. Львів, 2005;

3. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація). Львів, 2010.

Цими вченими формуються власні наукові школи.

Зокрема, доктором географічних наук, професором Л.П.Цариком формується наукова школа еколого-географічних досліджень природокористування (підготовлено 7 кандидатів географічних наук); доктором географічних наук, професором М.Я.Сивим формується наукова школа конструктивно-географічних досліджень природних ресурсів (підготовлено трьох кандидатів географічних наук); доктором географічних наук, професором В.І. Вишневським формується науковий напрям водогосподарської гідрології.

Готуються до захисту докторська дисертація Іванова Є.А. «Геоекологія гірничопромислових регіонів: теорія і практика конструктивно-географічних досліджень» та докторська дисертація Мартинюка В.О. «Ландшафтно-географічні дослідження озер і водосховищ: теорія і практика».

Загальна кількість членів наукової школи перевищує 40 осіб.

Напрями досліджень наукової школи.

Діяльність наукової школи пов’язана з: дослідженнями проблем деградації природного середовища та його компонентів (рельєфу, ґрунтів, біоти, лісів, малих річок, озер, водосховищ, ставків) під впливом діяльності людини і природних чинників – екстремальних паводків і повеней, ерозійних, зсувних, карстових, сельових та інших небезпечних процесів; оцінюванням ризиків виникнення екстремальних ситуацій під впливом природних і техногенних чинників та їхніх наслідків для людини, суспільства і природи;  моніторингом і геоінформаційно-картографічним моделюванням стану земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних ресурсів; атласним картографуванням стану і використання земельних угідь, річково-басейнових систем; обґрунтуванням схем збалансованого земле- і водокористування, протиерозійної організації агроландшафтів; обґрунтуванням системи природоохоронних, процесорегулювальних заходів, оптимізацією використання мінерально-сировинних ресурсів, туристично-рекреаційного потенціалу.

Основні здобутки наукової школи:

·                    опубліковано понад 70 монографічних праць (у тому числі 14 – англійською і польською мовами – в Німеччині і Польщі), присвячених проблемам природокористування, моделювання стану природно-господарських систем та об’єктів (автори: І.Ковальчук, О.Адаменко, Г.Рудько, В.Стецюк, Л.Царик, М.Сивий, В.Вишневський, М.Петровська, Т.Павловська, О.Пилипович, А.Михнович, Н.Габчак, М.Симоновська, Л.Курганевич, В.Юровчик, Є.Іванов, Т.Євсюков, О.Терещук, Г.Рудько та ін.);

·                    опубліковано серію підручників, навчальних посібників для ВНЗ III-IV рівня акредитації з грифом МОН України (більше 30, автори: І.Ковальчук, М.Петровська, О.Адаменко, Г.Рудько, В.Стецюк, Л.Царик, М.Сивий, В.Вишневський, М.Симоновська, Л.Курганевич, О.Пилипович, Т.Євсюков, Б.Новак, О.Жук, Л.Рафальська);

·                    опубліковано серію статей (понад 1800);

·                    реалізовано НДР (держбюджетних, госпдоговірних) – більше 20 тем;

·                    виконано ряд міжнародних проектів (українсько-німецький проект «Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра», 1995-2006 рр.; українсько-польсько-білорусько-нідерландський проект «Долина Західного Бугу як екологічний коридор», 1999-2000 рр.; «Міжнародний альянс водних досліджень Саксонії – IWAS-UKRAINE», 2010-2013: «Наукове опрацювання атласу водних ресурсів регіону», 2012-2013;

·                    посилюється міжнародна співпраця; члени школи беруть участь у зарубіжних стажуваннях, підвищують кваліфікацію (професори І.Ковальчук, Л.Дубіс, доценти А.Михнович, О.Пилипович, Є.Іванов, О.Мкртчян, В.Богданець, Т.Євсюков та ін.).

            Сучасний стан наукової школи, її популярність.

            Наукова школа екологічної та інженерної геоморфології, конструктивної географії та картографії продовжує активно розвиватися, завойовує нових прихильників і послідовників. В аспірантурі НУБіП України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та інших ВНЗ навчається більше 20 аспірантів, які продовжують вивчати проблеми, що входять до сфери інтересів наукової школи. Готуються нові докторські дисертації, на 2015 – 2016 роки заплановане видання серії монографічних праць.

Гуртки:

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки. Результати наукових досліджень студентів та викладачів доповідаються на щорічних наукових міжнародних конференціях і опубліковуються в наукових збірниках. Серед них:

—     «Картографічне моделювання проблем природокористування». Науковий керівник – проф. Ковальчук І.П.

—     «Геодезія». Науковий керівник – ст. викл. Шевченко О.В.

—     «Геодезичні технології лісовпорядкування». Науковий керівник – доц. Рафальська Л.П.

—      «Топографо-геодезичні та картографічні технології землеустрою». Науковий керівник – проф. Євсюков Т.О.

            Студенти-гуртківці кожного року публікують по 12-15 статей і тез доповідей, беруть участь у роботі конференцій різних рангів.

  

 

Міжнародна діяльність та обмін науково-педагогічними працівниками і студентами з міжнародними університетами-партнерами:

Міжнародна співпраця:

 

6-10 лютого 2012 року відбулася міжнародна (українсько-німецька) науково-практична конференція «Підготовка Атласу водних ресурсів регіону: цілі, зміст, партнери», в якій брали участь співробітники, магістри, аспіранти кафедри.

10-12 вересня 2012 року відбулась чергова VI польсько-російсько-українська науково-практична конференція «Актуальні проблеми досліджень впливу ерозійних і руслових процесів на стан і функціонування басейнових геосистем», в якій брали участь співробітники і студенти кафедри геодезії та картографії, а також інших міст України, Польщі, Росії.

                 

5-6 листопада 2013 р. відбулась міжнародна наукова конференція «Біоресурси планети і біобезпека навколишнього середовища: проблеми і перспективи», в якій брали участь співробітники, магістри, аспіранти кафедри.

5-7 червня 2013 року співробітники кафедри доценти Богданець В.А. та Євсюков Т.О. а також молодший науковий співробітник Опенько І.А. взяли участь у Міжнародному географічному симпозіумі GEOMED-2013, що відбувся у м. Анталія, Туреччина.

   

 

  

   

Урочисте закриття конференції в Анталії (Туреччина) та наукова екскурсія.

У 2015 році члени кафедри геодезії та картографії брали участь у таких зарубіжних конференціях: 1) проф. І.П.Ковальчук виступив з доповіддю на пленарному засіданні Міжнародної конференції «Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов». Республика Беларусь, Брест, 21-25 сент. 2015; 2) проф. І.П.Ковальчук виступив з доповіддю на Х научной конференции по тематической картографии «Атласное картографирование: традиции и инновации» (Иркутск, 22-24 октября 2015 г.); 3) проф. І.П.Ковальчук виступив з доповіддю на V международній конференції по историчній географії «Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований. 100-летие завершения издания томов серии "Россия. Полное географическое описание нашего Отечества" (18-21 мая 2015 г., г. Санкт-Петербург); 4) проф. І.П.Ковальчук взяв участь у міжнародній консультативній нараді за українсько-польським проектом “Aktualizacja planów gospodarowania wodami” (м. Rzeszow, Polska, 16.04.2015 r.)

    

Виступ І.П.Ковальчука на пленарному засіданні  міжнародної конференції у Бресті (2015) та ознайомлення з «Бєловезькою пущею» (Республіка Білорусь).

Кафедра співпрацює з ВНЗ України  (Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним аграрним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом “Львівська політехніка”, Київським національним університетом будівництва та архітектури, ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, ДНВП “Картографія”, Відділом картографії Інституту географії НАН України, університетами Росії (Московський, Санкт-Петербурзький державні університети), Польщі (Варшавський, Ягеллонський у м. Краків університети, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Університет Казимира Великого у м. Бидгощ), Німеччини (Дрезденський дослідницький технічний університет) та навчальними закладами інших держав.

Контактна інформація

Адреса: 03040. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус 6, кімн. 106, 109, 114

Тел.: (044) 258 - 05 - 25; e-mail: [email protected]; http://www.nubip.edu.ua/node/1189

 

Новини

Всі новини

Оголошення

Всі оголошення

7 листопада 2017

Засідання кафедри

28 вересня 2017

Оголошення

Події

Всі події
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)