Кафедра романо-германських мов і перекладу

Наука

 

   На кафедрі романо-германських мов і перекладу проводяться фундаментальні та прикладні дослідження за науковими напрямами лінгвістики та педагогіки. НПП кафедри регулярно приймають участь у роботі наукових та науково-методичних семінарів.
   Під керівництвом доцента Бабенко О. В. з 2016 року виконується науково-дослідна робота за темою «Функціонування мовних одиниць усіх рівнів та їхній переклад» (номер державної реєстрації 0115U003449). Досліди проводяться на базі лабораторії перекладу, що функціонує при кафедрі романо-германських мов і перекладу на гуманітарно-педагогічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України.
   Заплановані роботи в рамках наукової теми:
1. Визначення стратегічних напрямів дослідження.
2. Визначення понятійно-категоріального апарату дослідження.
3. Підготовка та друк статей з теми дослідження.
4. Апробація результатів дослідження на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
   Для виконання поставлених завдань на кафедрі романо-германських мов і перекладу є лабораторії перекладу, необхідна оргтехніка, репозиторій, який складається з електронних версій підручників, словників та енциклопедій з питань мовознавства та перекладознавства.
   Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості їх використання в курсах стилістики англійської мови, історії основної іноземної мови, лексикології, перекладознавства, у спецкурсах з когнітивної лінгвістики й лінгвосинергетики, а також при написанні наукових робіт з англійської філології.
Перспективи використання результатів НДР (впровадження) у навчальному процесі / у виробництві – при складанні магістерських програм, написанні магістерських робіт. Укладання договорів з окремими організаціями, підприємствами, господарствами (госпдоговори); договорів про наукове та науково-технічне співробітництво за тематикою НДР. Пропозиції щодо поліпшення організації, виконання і підвищення ефективності досліджень та впровадження наукових розробок у виробництво.
   Під керівництвом завідувача кафедри романо-германських мов і перекладу Малихіна О. В. виконується науково-дослідна робота за темою «Інноваційні технології з інтенсивної підготовки майбутніх фахівців філологічних спеціальностей». 
   Заплановані роботи в рамках наукової теми:
1. Визначення стратегічних напрямів дослідження, обґрунтування актуальності та доцільності дослідження теми, визначення мети і завдань.
2. Окреслення понятійно-категорійного поля дослідження, уточнення сутнісного розуміння ключових понять, дотичних до теми дослідження: компетентнісний підхід; компетентність; компетенція; реалізація положень компетентнісного підходу у педагогічному дослідженні.
3. Підготовка друкованого продукту за темою дослідження.
4. Апробація результатів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
   Досліди проводяться на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра романо-германських мов і перекладу, лабораторія перекладу); Чорноморського державного університету імені Петра Могили (кафедра англійської мови); Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (кафедра англійської філології); Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету» (кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання, кафедри англійської філології); Інституту педагогіки НАПН України (відділ дидактики)
Застосовані теоретичні методи дослідження (уточнення поняттєво-категоріального апарату, теоретичне прогнозування, уточнення сутності й особливостей педагогічного моделювання), емпіричні методи дослідження (педагогічне спостереження, опитування, тестування), методи математичної статистики.
   На кафедрі романо-германських мов та перекладу з 2016 року успішно функціонує наукова школа «Теоретико-методологічні засади реалізації компетентнісно-орієнтованої парадигми освіти у вищій школі», що була заснована завідувачем кафедри Малихіним О. В.
   Напрями діяльності наукової школи:
1. Організація самостійної діяльності студентів
2. Інтеграція навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів
3. Формування загальних та професійно-предметних компетентностей фахівця вищої кваліфікації.
  Кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Світ мов і мови світу». Метою конференції є широке залучення студентів до науково-дослідної роботи та підвищення рівня її результативності.
   Також залучення студентів до наукової роботи відбувається через створення наукових гуртків. Наразі кафедра має два гуртки «Подорож континентами і країнами» під керівництвом доцента Бабенко О. В. та «Explorers» під керівництвом старшого викладача Скалевської Г. О.
   Метою діяльності гуртка «Подорож країнами та континентами» є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету;
   Основними завданнями гуртка є:
1. Організація науково-дослідницької та перекладацької діяльності членів Гуртка;
2. Створення умов для розкриття науково-публіцистичного та творчого потенціалу членів Гуртка;
3. Іінформування членів Гуртка про актуальні напрямки сучасної мовознавчої науки (наукові розвідки з проблем перекладознавства, лексикології, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, термінознавства);
4. Залучення членів Гуртка до активної публікації цікавих фактів про країни основної іноземної мови (англійська), їх побут, традиції, унікальні місця;
5. Сприяння формуванню і розвитку творчих здібностей студентів кафедри романо-германських мов і перекладу шляхом публікацій їх робіт (віршів, есе, статей);
6. Створення сприятливих умов для активного залучення студентів до науково-публіцистичної та перекладацької діяльності;
7. Сприяння інноваційній діяльності членів Гуртка;
8. Участь у громадському житті Університету.
  Метою діяльності гуртка «Explorers» є організація науково-дослідницької та перекладацької діяльності членів Гуртка, створення умов для розкриття науково-публіцистичного та творчого потенціалу членів гуртка.
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook