Танчик Семен Петрович

Професор, член-кореспондент НААН України
Танчик Семен Петрович

Тел.:

Народився 27 березня 1951 р. у с. Житні Гори Рокитнянського райо­ну Київської області.
У 1979 р. з відзнакою закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом вчений агроном.
Після закінчення середньої школи був механізатором колгоспу (1968—1969), студентом Маслівського радгоспу-технікуму (1971—1974), агрономом Миронівського управління сільського господарства на Ки­ївщині (з 1974 р.), студентом, а потім асистентом, доцентом, професо­ром, завідувачем кафедри землеробства та гербології, а потім директо­ром Науково-дослідного інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України (з 1974 р. і донині).
Кандидатську дисертацію на тему: «Эффективность гербицидов в сочетании с обработкой почвы в борьбе с сорняками при индустриаль­ной технологии возделывания кукурузы в условиях Лесостепи УССР» захистив 15 квітня 1985 р. в Українській сільськогосподарській акаде­мії за спеціальністю 06.01.01. — загальне землеробство, а докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України» — у 1999 р. в Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.01.01. — загальне землеробство.
Вчене звання професора кафедри рослинництва присвоєно у 2001 р.
С. П. Танчик є автором понад 200 наукових праць, з яких 3 монографії, 5 підручників, 8 навчальних посібників, 5 рекомендацій, 150 наукових і 28 навчально-методичних розробок. Він є науковим керівником 16 аспірантів, з яких 12 захистили кандидатські дисертації, науковим консультантом докторських дисертацій.
С. П. Танчик є провідним вченим у галузі аграрної науки. Його основні теоретичні й практичні розробки присвячені обґрунтуванню ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог збереження довкілля. В його наукових працях знайшли відображення наукове обґрунтування і практичне запровадження більш ефективного використання біокліматичного потенціалу, ґрунтово-кліматичних умов та генетичного потенціалу високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур в умовах нестійкого зволоження та обмеження енергоресурсів. Одним з перших в Україні ним установлено закономірності формування чисельності видової забур'яненості та біологічних груп бур'янів у агроценозах кукурудзи, пшениці озимої, гороху, ріпаку озимого. Визначено шкідливість домінантних видів бур'янів і гербакритичні періоди конкурентних відносин між культурними рослинами і бур'янами. Осо­бливістю досліджень ученого є комплексний підхід захисту посівів від бур'янів шляхом застосування агротехнічних і хімічних заходів.
Одним із актуальних напрямів наукових досліджень професора С. П. Танчика є біологізація галузі рослинництва, отримання якісної і екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Актуальність проблеми обумовлена порушенням екологічної ситуації у галузі землеробства України. Це вимагає пошуку шляхів стабілізації галузі з наступним розширеним відтворенням потенційної і ефективної родю­чості ґрунтів. Ним запропоновано комплексні розробки із внесення органічних та мінеральних добрив з використанням нетоварної час­тини урожаю, маси сидеральних культур та біодобрив, оптимізацію структури посівних площ з нормативною часткою багаторічних трав, застосування екологічно регламентованої системи захисту рослин від шкідливих організмів. Під його керівництвом уперше в Україні розро­блено екологічну систему землеробства.
Обраний у 2002 р. членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації.
С. П. Танчик у 2000—2001 рр. був експертом ВАК України з агрономії та лісового господарства. З 2001 по 2008 р. очолював спеціалізовану вчену раду. у Національному аграрному університеті зі спеціальностей землеробство, рослинництво, гербологія, технологія переробки та збе­рігання продукції рослинництва. З 2008 р. і донині є заступником голо­ви експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства.
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015