Відділ аспірантури

Терміни прийому документів, вступних іспитів та зарахування до аспірантури за рахунок фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту) здійснюється у два терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна/вечірня та заочна форми навчання

Початок прийому документів

29 липня
2019 року

02 січня
2020 року

01 квітня
2020 року

Закінчення прийому документів

29 серпня
2019 року

21 січня
2020 року

17 квітня
2020 року

Строки проведення вступних іспитів

02 вересня –
11 вересня
2019 року

23 – 28 січня
2020 року

19 – 25 квітня
2020 року

Зарахування
вступників

16 вересня
2019 року

31 січня
2020 року

30 квітня
2020 року

Вартість підготовки доктора філософії та здобувача за 1 рік навчання становить:

з/п

Галузь знань

Очна

Заочна, вечірня

Здобувачі

1.

Соціальні та поведінкові науки

28500,00

24800,00

17200,00

2.

Управління та адміністрування

3.

Право

4.

Ветеринарна медицина

5.

Публічне управління та адміністрування

6.

Природничі науки

26600,00

22400,00

15100,00

7.

Біологія

8.

Механічна інженерія

9.

Хімічна та біоінженерія

10.

Електрична інженерія

11.

Інформаційні технології

12.

Автоматизація та приладобудування

13.

Виробництво та технології

14.

Аграрні науки та продовольство

15.

Гуманітарні науки

16.

Освіта

 

Підготовка докторів філософії через аспірантуру НУБіП України здійснюється за 34 науковими спеціальностями з 15 галузей знань.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до аспірантури в НУБіП України

 

 

Шифр, код

Галузь знань

Найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

01

Освіта

 

011

Освітні, педагогічні науки

Теорія та методика навчання

Теорія і методика виховання

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

03

Гуманітарні  науки

 

032

Історія та археологія

Історія України

033

Філософія

Історія  філософії

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка та управління національним

господарством

Економіка та управління підприємствами

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Гроші, фінанси і кредит

073

Менеджмент

Економіка та управління  національним

господарством

075

Маркетинг

Економіка та управління підприємствами

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємствами

08

Право

081

Право

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

09

Біологія

091

Біологія

Радіобіологія

Біохімія

Ботаніка

Фізіологія рослин

Фітопатологія

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

102

Хімія

Неорганічна хімія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології

13

Механічна інженерія

 

131

Прикладна механіка

Прикладна геометрія, інженерна графіка

133

Галузеве машинобудування

Піднімально-транспортні машини

Машини  і засоби механізації с.-г. виробництва

136

Металургія

Металознавство та термічна обробка металів

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні комплекси та системи

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інте-гровані технології

Автоматизація процесів керування

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія (технічні)

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологія харчової продукції

182

Технології легкої промисловості

Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

187

Деревообробні та меблеві технології

Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Загальне землеробство

Агрогрунтознавство і агрофізика

Агрохімія

Селекція і насінництво

Овочівництво

Рослинництво

Кормовиробництво і луківництво

Біотехнологія

202

Захист і карантин рослин

Ентомологія

Фітопатологія

Гербологія

203

Садівництво та виноградарство

Плодівництво

204

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Розведення та селекція тварин

Годівля тварин і технологія кормів

Технологія виробництва продуктів тваринництва

205

Лісове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

Лісовпорядкування і лісова таксація

Лісознавство і лісівництво

206

Садово-паркове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

207

Водні біоресурси та аквакультура

Рибництво

208

Агроінженерія

Мікробіологія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Діагностика і терапія тварин

Патологія, онкологія і морфологія тварин

Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Ветеринарна фармакологія та токсикологія

Ветеринарна хірургія

Ветеринарне акушерство

Паразитологія

Біохімія

Фізіологія людини і тварин

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

(ветеринарні)

Ветеринарно-санітарна  експертиза

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Механізми державного управління

 


Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України вона існує з 1954 року.

Навчання в аспірантурі НУБіП України здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Особи, рекомендовані до аспірантури вченими радами вузу, мають право на вступ безпосередньо після закінчення вузу.

Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, вищими закладами освіти цих держав або відповідно до міждержавних та міжурядових угод.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, голова — ректор Університету. Члени комісії призначаються ректором, першим проректором з числа провідних вчених університету, а також директорів навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, деканів факультетів НУБіП України.

Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін; вона також має право відмовити в допуску до вступних іспитів у зв'язку з неповним або несвоєчасним поданням документів.

Вступні іспити проводяться предметними комісіями у терміни, що призначаються ректором, першим проректором Університету. До складу предметної комісії включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти.

Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року..

За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає  рішення щодо кожного вступника.

Рішення приймальної комісії про зарахування  до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику в п'ятиденний термін і затверджується наказом ректора.

Аспіранти денної форми навчання забезпечуються стипендією.

 
За довідками звертатись: 03041, Київ-041, Голосієво, вул. Героїв Оборони, 15, кімната 307

 

Завідувач відділу аспірантури
Барабаш Олена Іванівна

Тел.: (044) 527-82-61, 527-85-31

Електронна пошта: [email protected]

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)