Відділ аспірантури та докторантури

Терміни прийому документів, вступних іспитів та зарахування до аспірантури
НУБіП України у 2016 р.

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому документів

1 серпня

Закінчення прийому документів

30 серпня

Строки проведення вступних іспитів

2–21 вересня

Зарахування вступників

26 вересня

Національний університет біоресурсів і природокористування України
оголошує прийом до аспірантури і докторантури на 2016 рік

До докторантури університету з галузей знань:
з відривом від виробництва:

ветеринарна медицина, аграрні науки та продовольство, соціальні та поведінкові науки, право. 

Прийом документів – з 1 по 30 серпня 2016 року, зарахування – з 26 вересня 2016 р.

 До аспірантури університету з таких спеціальностей
з відривом від виробництва:

хімія; біологія; екологія; біотехнології та біоінженерія; прикладна механіка; галузеве машинобудування; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; комп’ютерні науки та інформаційні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; харчові технології; технологія легкої промисловості; агрономія; садівництво та виноградарство; захист і карантин рослин; технології виробництва та переробки продукції тваринництва; водні біоресурси та аквакультура; лісове господарство; садово-паркове господарство; історія та археологія; економіка; маркетинг; менеджмент; облік і оподаткування; філософія; право; науки про освіту; професійна освіта; ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

без відриву від виробництва: прийом до аспірантури за даними спеціальностями буде здійснюватись  лише на контрактній основі.

Прийом документів – з 01 по 30  серпня 2016 року.

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії  та іноземної мови.

За довідками звертатись: 03041, Київ-041, вул. Генерала Родімцева  19,  І корпус, кімн. 106, телефон для довідок:  8 (044) 527-82-61, E-mail: aspirantura@nubip.edu.ua

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (доктора філософії і доктора наук)
в університеті здійснюється через аспірантуру (навчання з відривом від виробництва
та без відриву від виробництва, лише на контрактній основі) і докторантуру.

Докторів наук і докторів філософії  в університеті готують за 34 науковими спеціальностями з 15 галузей знань.
Прийом на навчання до аспірантури і докторантури
в НУБіП України здійснюється за науковими спеціальностями:

Шифр

галузі

Галузь знань

Код спеці-

альності

Найменування спеціальності

Спеціалізація

01

Освіта

011

Науки  про освіту

Теорія та методика навчання

Теорія і методика виховання

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія України

033

Філософія

Історія філософії

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка та управління національним

господарством

Економіка та управління підприємствами

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Гроші, фінанси і кредит

073

Менеджмент

Економіка та управління національним

господарством

Економіка та управління підприємствами

074

 

Публічне управління та адміністрування

Механізми державного управління

075

Маркетинг

Економіка та управління підприємствами

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємствами

08

Право

081

Право

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

09

Біологія

091

Біологія

Радіобіологія

Біохімія

Ботаніка

Фізіологія рослин

Фітопатологія

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

102

Хімія

Неорганічна хімія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна геометрія, інженерна графіка

133

Галузеве машинобудування

Піднімально-транспортні машини

Машини і засоби механізації с.-г. виробництва

136

Металургія

Металознавство та термічна обробка металів

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні комплекси та системи

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація процесів керування

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія (технічні)

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологія харчової продукції

182

Технології легкої промисловості

Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Загальне землеробство

Агроґрунтознавства і агрофізика

Агрохімія

Селекція і насінництво

Овочівництво

Рослинництво

Кормовиробництво і луківництво

Біотехнологія

202

Захист і карантин рослин

Ентомологія

Фітопатологія

Гербологія

203

Садівництво та виноградарство

Плодівництво

204

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Розведення та селекція тварин

Годівля тварин і технологія кормів

Технологія виробництва продуктів тваринництва

205

Лісове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

Лісовпорядкування і лісова таксація

Лісознавство і лісівництво

206

Садово-паркове господарство

Лісові культури та фітомеліорація

207

Водні біоресурси та аквакультура

Рибництво

208

Агроінженерія

Мікробіологія

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Діагностика і терапія тварин

Патологія, онкологія і морфологія тварин

Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Ветеринарна фармакологія та токсикологія

Ветеринарна хірургія

Ветеринарне акушерство

Паразитологія

Біохімія

Фізіологія людини і тварин

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

(ветеринарні)

Ветеринарно-санітарна експертиза

 
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.
У Національному університеті біоресурсів і природокористування України вона існує з 1954 року.
Навчання в аспірантурі НУБіП здійснюється з відривом та без відриву від виробництва.
Особи, рекомендовані до аспірантури вченими радами вузу, мають право на вступ безпосередньо після закінчення вузу.
Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, вищими закладами освіти цих держав або відповідно до міждержавних та міжурядових угод.
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, голова — проректор з наукової інноваційної та міжнародної діяльності. Члени комісії призначаються ректором, першим проректором з числа провідних вчених університету, а також директорів навчально-наукових та науково-дослідних інститутів НУБіП.
Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін; вона також має право відмовити в допуску до вступних іспитів у зв'язку з неповним або несвоєчасним поданням документів.
Вступні іспити проводяться конкурсними комісіями у терміни, що призначаються ректором,проректором з наукової інноваційної та міжнародної діяльності університету. До складу комісії входять кваліфіковані спеціалісти (доктори та кандидати наук), наукові керівники із спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури.
Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти.
Результати вступних іспитів дійсні протягом одного календарного року. Особи, які повністю або частково склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури.
Особи, які на вступних іспитах зі спеціальності отримали оцінку "задовільно", до аспірантури університету не зараховуються.
На підставі результатів конкурсних вступних іспитів приймальна комісія виносить відповідне рішення по кожному кандидату.
Рішення приймальної комісії про прийом до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику в п'ятиденний термін, зарахування здійснюється наказом ректора університету після прийняття рішення приймальною комісією.
Допущеним до вступних іспитів надається відпустка тривалістю 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем основної роботи. Аспіранти стаціонарної форми навчання забезпечуються стипендією.
 
Кількість дисертацій
підготовлених у
 НУБіП України у 2010-2014 рр. докторських – 70  кандидатських  –  442
 
 Станом на 1 січня 2015 р. кількість аспірантів, які навчаються в НУБіП України, становить 525 чол., у тому числі з відривом від виробництва - 294 та без відриву від виробництва – 231 аспіранти (таб 5.1).
Чисельність докторантів на 01.01.2015 р. становить 20 чол.
Аспірантуру НУБіП України закінчили 150 чол., з них – 98 з відривом від виробництва, 52 – без відриву від виробництва (таб 5.2). 
У 2014 р. докторантуру закінчили 11 чол.
Всього у 2014 році захищено 73 кандидатських та 14 докторських дисертацій.
 
За довідками звертатись: 03041, Київ-041, Голосієво, вул. Героїв Оборони, 15, кімната 67.а

 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури
Барабаш Олена Іванівна

Тел.: (044) 527-82-61, 527-85-31

Електронна пошта: aspirantura@nubip.edu.ua

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій