Співробітники кафедри

Кафедра молекулярної біології, мікробіолоігії та біобезпеки

 

 

 

 

 

 

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАН України ім. О.В. Паладіна завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, доктор біологічних наук, професор
Стародуб Микола Федорович

Тел.: (044) 527-88-32

Електронна пошта: [email protected]

Освіта – повна вища:

біолог-біофізик (Дніпропетровський державний університет, 1965 р.)

доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Тема дисертації «Гетерогенна система гемоглобіну: регуляція синтезу в нормі та при патології».

Стародуб М.Ф. є одним із фундаторів в Україні нового наукового напряму - біоелекроніки та біосенсорики.Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАН України ім. О.В. Паладіна, під його кепівництвом виконується ряд науково-дослідних тем за фінансування Міністерства освіти і науки України.

Науковий доробок М.Ф. Стародуба загалом складає більше 600 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 14 монографій, понад 350 наукових статей у фахових виданнях, до 20 патентів. Індекс Гірша (h-індекс) за даними науко метричної бази Scopus становить 16. Стародуб М.Ф. є членом редколегії наукових журналів : "Хімія і технологія води", "Сенсорна електроніка та мікросенсорні системи", Вісник НУБіП України "Біологія, біотехнологія, екологія", а також "International Lournal of Photoelectronics", "Open Journal of Biological Sensors" i "Journal of International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), Austin Journal of Biosensors & Bioelectronics.

Навчальна робота. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: загальна та молекулярна генетика, біобезпека, імуногенетика – для студентів напряму підготовки «Біотехнологія»; методологія та організація наукових досліджень – для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Науково-дослідна робота. Коло наукових інтересів включає:

- фундаментальні та прикладні проблеми біофізики, біотехнології, біохімії і молекулярної біології;

- молекулярні методи для біохімічних основ діагностики різних захворювань, включаючи прояв генетичних вад, мікробіологічні та вірусні інфекції, а також для забезпечення контролю біотехнологічних виробництв, оцінки якості продуктів, виявлення в них генетично модифікованих складових та екологічного моніторингу;

- фундаментальні проблеми імуногенетики, імунної хімії, ензимології та використання досягнень по цим напрямкам для вирішення практичних завдань;

- розробка та створення інструментальних підходів, включаючи біосенсорні системи, для діагностики стану різних типів організмів, контролю біотехнологічних виробництв, оцінки загальної токсичності об’єктів довкілля, виявлення в них конкретних груп токсичних речовин та окремих їх представників при здійсненні аналізу в польових умов та в режимі реального часу;

- віддалений, експресний і автоматизований контроль водних та рослинних масивів, включаючи системи управління процесом очистки води і оцінки її якості.

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Лісовий Микола Михайлович

Тел.: Тел.: (044) 527-88-47

Електронна пошта: [email protected]

1993 році закінчив Київський національний аграрний університет (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) факультет захисту рослин, за фахом – «вчений агроном по захисту рослин».

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Шляхи підвищення ефективності ентомофагів основних шкідників гороху в Лісостепу України», спеціальність – 03.00.09 ентомологія.

У 2004 р. отримав вчене звання старший науковий співробітник.

В 2010 р. захистив докторську дисертацію: “Екологічні особливості видового стану ентомологічного біорізноманіття агроландшафтів Лісостепу України” за спеціальністю 03.00.16 “екологія”.

 

доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, кандидат сільськогосподарських наук
Феделеш-Гладинець Марія Іванівна

Тел.: (044) 527-88-32

Електронна пошта: [email protected]

Освіта:

1992 р. закінчила Український державний аграрний університет за спеціальністю "захист рослин", присвоєна кваліфікація "вченого агронома".

1993 р. Український державний аграрний університет, педагогічний факультет, спеціальність: агроном-педагог.

1994-1997рр. Національний аграрний університет, навчання в аспірантурі.

Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.09 – ентомологія. Тема дисертації «Закономірності динаміки чисельності гронової листокрутки – Lobesiabotrana Den. еt. Schiff. та інтегровані прийоми регуляції її розмноження в Закарпатті».

За результатами роботи опубліковано 154 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, з них, один лабораторний практикум, один навчальний посібник, один патент на винахід, 3 ДСТУ/ ISO, ДСТУ, 56 науково-методичних рекомендацій, 4 робочі програм з дисциплін та ін.

 

 

Навчальна робота. Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

- сільськогосподарська мікробіологія – для студентів напряму підготовки «Агрономія»;

- загальна мікробіологія – для студентів напряму підготовки «Захист рослин» (скорочений термін);

- технологія мікробного синтезу лікарських засобів - для студентів напряму підготовки "Біотехнологія";

- мікробіологія – для студентів напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство»;

- мікробіологія з основами вірусології – для студентів напряму підготовки «Агрономія» у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж».

Науково-дослідна робота. Коло наукових інтересів включає:

- вирішення важливих фундаментальних і прикладних наукових проблем, які охоплюють комплексну оцінку і розробку високоефективних технологій вирощування й підвищення продуктивності сільськогосподарських культур за рахунок вдосконалення агротехнічних прийомів обробітку, систем добрив, а також управління біоценозом в агроэкосистемах;

- дослідження проблем вивчення та збереження метагеноміки грунтів, що має важливе значення для вирішення практичних завдань підвищення ґрунтової родючості та збалансованості агроекосистем;

- розробка інструментальних підходів, включаючи біосенсорні системи, для діагностики стану різних типів організмів, контролю біотехнологічних виробництв, оцінки загальної токсичності об`єктів довкілля.

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Антіпов Ігор Олександрович

Тел.: 044 527-88-47

В 2002 р. закінчив агрономічний факультет Національного  аграрного університету  ОКР «Магістр» за спеціальністю агрономія.

В 2006 р. закінчив аспірантуру в Національному аграрному університеті. 

В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію в НАУ на тему: «Біотехнологічні аспекти молекулярної діагностики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.)» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

 

 

Кандидат біологічних наук, доцент
Лобова Оксана Володимирівна

Тел.: (044) 527-88-32

Електронна пошта: [email protected]

Вищу освіту здобула на біологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2000-2005 рр.).

Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» м.Харків (2009 р.).

Педагогічна робота розпочалася із кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету (2008 р.) і продовжується в НУБіП України.

Тематика досліджень: калій в ґрунтах різного генезису; урбаноземи; вивчення властивостей міських ґрунтів з урахуванням ступеня їх порушеності.

Крім того, технологія введення в культуру in vitro та отримання асептичних рослин різних видів.

Член спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство, яка діє в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» м. Харків.

Список наукових праць https://scholar.google.com.ua/citations?user=UHWTq0oAAAAJ&hl=uk

 

Керівник студентського наукового гуртка «Агробіотехнологія» https://nubip.edu.ua/node/4320/8.

 

 

 

 

 

 

кандидат біологічних наук, асистент
Гринчук Катерина Валеріївна

Тел.: (044) 527-88-47

Електронна пошта: [email protected]

У 2012 році закінчила магістратуру НУБіП України за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», спеціалізація «ДНК-паспортизація та картування геному».

У 2013 році закінчила магістратуру НУБіП України за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та здобула кваліфікацію фахівця із стандартизації сертифікації та якості.

З 2013 року навчається в аспірантурі НУБіП України за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія», тема дисертації «Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку». Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент кафедри агробіотехнологій Антіпов І.О.

 

 

кандидат біологічних наук, старший викладач
Таран Оксана Петрівна

Тел.: +380685226631

Електронна пошта: [email protected]

 У 1988 році закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії за спеціальністю «захист рослин». У 1992-1996 рр. навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі Національного аграрного університету. Захистила дисертацію за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин за темою «Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro» і здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.
Проходила підвищення кваліфікації за напрямком «Імунодіагностика, ідентифікація вірусів, насінництво картоплі» в Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) (м. Брауншвейг, Німеччина) і Landwirtschaftskammer Hannover Pflanzenschutzamt (м. Ганновер, Німеччина).
Співавтор 6 патентів України на корисні моделі, автор більш як 40 наукових публікацій. Співавтор монографій «Вірусні інфекції картоплі та їх перебіг за умов модельованої мікрогравітації»/ [Л. Т. Міщенко, О. П. Таран, О. І. Гордєйчик, В. П. Поліщук] та «Наноматеріали: властивості та перспективи їх практичного використання»/ [М.В. Савчук, О.П. Таран, М.Ф. Стародуб].
Навчальна робота. Забезпечує викладання дисциплін:
- генетика - для ОС Бакалавр за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
- імуногенетика - для ОС Бакалавр за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
- біологічна статистика - для ОС "Магістр" за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»
- прикладна генетика з основами цитології - для ОС "Магістр" за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Наукові інтереси: фізіолого-біохімічні реакції рослин за патогенезу, зокрема при вірусному інфікуванні та в умовах культивування in vitro, вплив абіотичних чинників на фізіологічні реакції рослин, вірусні інфекції сільськогосподарських рослин, молекулярна біологія та епідеміологія вірусів рослин, діагностика та ідентифікація вірусних інфекцій рослин; розробка та створення інструментальних підходів, включаючи біосенсорні системи для діагностики та ідентифікації вірусних інфекцій рослин і тварин, контролю біотехнологічних виробництв, оцінки загальної токсичності об’єктів довкілля.

 

Завідувач лабораторії
Трукіна Марія Вадимівна

Тел.: (044) 527-88-32

Електронна пошта: [email protected]

В 2016 році закінчила магістратуру НУБіП України за спеціальністю "агрономія" та здобула кваліфікацію "агроном-дослідник".

З 2017 року працює на кафедрі молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

 

лаборант
Гостар Альона Іванівна

Тел.: (044) 527-88-32

В 2016 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України здобула ступінь "Магістр" отримала повну вищу освіту за спеціальністю "екологічна біотехнологія та біоенергетика" здобула кваліфікацію "біотехнолог".

З 2009 року працює на кафедрі молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

 

завідувач лабораторії біосенсорики
Прилуцький Максим Петроавич

Тел.: (044) 527-88-32

Електронна пошта: [email protected]

Освіта – повна вища: Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м.Київ
Освітній ступінь: магістр за спеціальністю “Лабораторна діагностика біологічних систем”
У 2014 – 2017 навчався в аспірантурі в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”, Київ
З 2019 працює на кафедрі молекулярної біології мікробіології та біобезпеки

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook