НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології

Адреса: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 35.

Тел.: (044) 527-85-17

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Коломієць Юлія Василівна

доктор сільськогосподарських наук

 

НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології є структурним науковим підрозділом НУБіП України, створеним наказом ректора від 28 лютого 2017 р. № 145 на підставі рішення Вченої ради на базі проблемних наукових, науково-дослідних та навчально-науково-виробничих лабораторій факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

Діяльність науково-дослідного інституту спрямована на розвиток і координацію фундаментальних і прикладних досліджень в галузі природничих наук, реалізацію традиційно успішних освітніх та науково-дослідних пріоритетних, проривних напрямків розвитку науки і техніки, створення і впровадження інноваційної, конкурентоспроможної науково-технічної продукції, формування банку даних завершених розробок, проведення науково-практичних заходів, забезпечення високого рівня підготовки наукових кадрів.

Широта наукових інтересів, професіоналізм, володіння сучасними методами наукових досліджень, дозволяють колективу науково-педагогічних працівників інституту примножувати науковий і науково-педагогічний потенціал університету, забезпечувати безперервність і спадкоємність наукового процесу.

Науковий потенціал інституту дозволяє реалізовувати міждисциплінарні проекти, комплекс науково-дослідних робіт за бюджетними, договірними, ініціативними програмами різного профілю та забезпечувати повний цикл розробок, випробувань наукоємної продукції. На сьогодні у виконанні НДР беруть участь 58 виконавців, серед них штатних працівників – 15, докторів наук – 6, кандидатів наук – 10.

Науковці працюють над виконанням 9 фундаментальних, 4 прикладних науково-дослідних тематик, а також 23 ініціативних тем. Дослідження в польових умовах проводяться на базі ВП НУБіП України „Агрономічна дослідна станція”.

Активна співпраця НДІ з вітчизняними та закордонними академічними закладами, науковими установами НАН України, НААН, дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями у галузях захисту рослин, біотехнології, фізіології рослин, мікробіології, агроекології та ін.

При інституті функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

  • 03.00.20 — біотехнологія (сільськогосподарські науки), 03.00.16 — екологія (сільськогосподарські науки), 03.00.12 — фізіологія рослин (сільськогосподарські науки);
  • 06.01.11 — фітопатологія (біологічні, сільськогосподарські науки), 06.00.10 — ентомологія (сільськогосподарські науки).

У 2017 році разом з НДІ рослинництва та ґрунтознавства розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності 03.00.07 – мікробіологія.

В НДІ проходять підготовку 43 аспіранти та працює Рада молодих вчених, до складу якої входять науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. Наукові досягнення, здобутки науковців активно обговорюються на засіданнях різного формату, а також засіданнях 11 студентських гуртків, до роботи яких залучено понад 60 студентів. Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські форуми, науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.

НДІ координує фахове видання Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серії «Біологія, біотехнологія, екологія».

Оголошення

Всі оголошення

24 листопада 2018

28 листопада НТР НДІ!

Події

Всі події
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій