Кафедра економічної кібернетики

Навчальна робота

У складі факультету інформаційних технологій, кафедра економічної кібернетики є випускаючою для ОС «Бакалавр» – спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика» та ОС «Магістр» – спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика».
Кафедра веде підготовку студентів на факультеті інформаційних технологій, економічному факультеті та факультеті аграрного менеджменту.
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями:
051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства»);
071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»);
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит»);
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
121 «Інженерія програмного забезпечення»;
122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».
 
Фахівці кафедри проводять роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням сучасних інформаційних та Інтернет-технологій, а також елементів електронного, дистанційного навчання на базі платформи Moodle(http://elearn.nubip.edu.ua) з наступних дисциплін:
 
Освітній ступінь «Бакалавр»
 
Дослідження операцій-І
Оптимізаційні методи та моделі
Теорія ймовірності і математична статистика
Економетрика
Оптимізаційні методи та моделі
Моделювання економіки
Математичні методи дослідження операцій
Прогнозування соціально-економічних процесів
Моделювання систем
Імітаційне моделювання
Математична статистика
Аналітика з R
Теорія прийняття рішень
Системи масового обслуговування
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
 
Освітній ступінь «Магістр»
 
Ризики інновацій в аграрному виробництві
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
Управління інвестиційним портфелем
Прикладна економетрика
Статистика в природокористуванні
Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Ризики інновацій в аграрному виробництві
Моделі ризик-менеджменту
Моделі фінансового менеджменту
Моделювання бізнес-процесів
Моделювання з R
 
Підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, навчальні посібники, підручники, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів очної та заочної форм навчання.
Викладачами кафедри за останні 5 років опубліковано більше 20 підручників та навчальних посібників, 5 монографій, словник-довідник, більше 30 методичних видань.

  Розроблені та сертифіковані електронні навчальні курси більше ніж для 80 % дисциплін кафедри.
У 2017 році при кафедрі створено навчальну лабораторію моделювання та прогнозування(аудиторія 222 , корпус 15).
 
 
У навчальному класі лабораторії моделювання та прогнозування
 
 За час свого існування кафедрою «Економічної кібернетики» було випущено майже 50 випусків фахівців з «Економічної кібернетики».
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015