Кафедра економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Наукова школа

 Наукова школа професора
Іллі Никоноровича Романенка

Засновник наукової школи д.е.н., професор, член.-кор. ВАСГНІЛ І.Н.Романенко

Доктор економічних наук, професор з 1953 р.
       З липня 1956 р. по вересень 1966 р. працював директором Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства. З 1966 р. (з нового навчального року) став на посаду завідувача кафедри економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії.
           У 1956 р. Романенка І.Н. обирають членом-кореспондентом ВАСНГІЛ та дійсним членом (академіком) Української академії сільськогосподарських наук, згодом – членом Президії, Головним вченим секретарем та Головою Відділення економіки і організації сільського господарства цієї ж академії.
Протягом багатьох років вчений був активним членом ряду спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, часто виступав офіційним опонентом, брав участь у наукових дискусіях.
        Нагороджений: орденами “Трудового Красного Знамени” (1958 г.); “Знак почета” (1954 г.); “Знак почета” (1966 г.); медалями “За трудовую доблестность” (1945 г.); “За доблестний труд в ВОВ 1941-1945 гг.” (1945 г.); “За доблестний труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” (1970 г.); серебряной медаллю комитета Совета ВДНХ (1963 г.).

Основні досягнення наукової школи професора І.Н. Романенка

   Важливим напрямом аграрно-економічних досліджень І.Н. Романенка стали проблеми вдосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва в Українській РСР, виявлення закономірностей формування сільськогосподарських зон на основі суспільного поділу праці. Вченим розроблено методичні підходи до освоєння науково обґрунтованих систем ведення господарства, поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
         За участю І.Н. Романенка проводилося значне коло досліджень з проблем інтенсифікації сільського господарства. Його наукові праці з у даному напрямку, історії народного господарства України відомі не лише в нашій країні, а й за її межами. Він вніс значний вклад у розробку методологічних положень формування собівартості сільськогосподарської продукції, шляхів її зниженій. У 50-х роках XX століття ним проведено велику роботу серед керівників і спеціалістів господарств по освоєнню на місцях методики визначення собівартості виробництва сільськогосподарської продукції, взято активну участь в організації економічного широкого навчання на місцях. Понад двадцять років продовжувалося його членство у правлінні Республіканського Товариства Знання" та керування Товариством «Знання» у Київській області.
      Проблема інтенсифікації сільського господарства як головного фактора підвищення ефективності суспільного виробництва стала предметом особливо пильної уваги науковця при вивченні економічних процесів, які відбувалися в аграрній сфері. За його безпосередньою участю розроблено наукові основи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці, вдосконалення організаційних форм виробництва.

Місце професора І.Н. Романенка у світовій науці

        За масштабами організації науково-дослідних робіт, впровадження їх результатів у виробництво та за обсягами підготовки наукових кадрів для науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, а також спеціалістів сільського господарства І.Н. Романенка цілком заслужено можна віднести до плеяди вчених світового рівня.
       І.Н. Романенко опублікував понад 250 наукових праць. Серед них найвагомішими є такі: «Развитие продуктивного животноводства Украинской ССР» (1957 р.), «Сільське господарство Української РСР» (1958 р.), "Собівартість продукції і рентабельність виробництва в колгоспах" (1959 р.), "Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва Української РСР" (1963 р.), "Экономика социалистического сельского хозяйства" - навчальний посібник (1966 р.) та ін. Деякі з наведених робіт перевидавалися в країнах Європи: Болгарії, Угорщині, Чехословаччині.
     Багаторазово І.Н. Романенко як економіст-аграрник гідно представляв Україну за кордоном у різних міжнародних організаціях: у 1936 р. - в Фінляндії, 1957 р. - в Італії та Іспанії, 1958 р. - в Угорщині, в 1960 р., у 1963 і 1965 рр. - в Швейцарії, 1964 р. - у Франції. У квітні 1965 р. його призначено представником на нараду експертів з питань раціоналізації сільського господарства, яка скликалась Європейською Економічною Комісією ООН у Женеві.

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА І.Н. РОМАНЕНКА

Доктор економічних наук, професор Касьянов Леонід Іванович

Касьянов Л.І.
Завідувач кафедри з 1976 по 1987 рр. – д.е.н., професор

     З 1958 р. до 1961 р. – аспірант кафедри економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії. Після закінчення аспірантури в 1961 р. захистив дисертацію з присвоєнням вченого ступеня кандидата економічних наук.
        В 1958р. вступив до аспірантури при кафедрі економіки Української сільськогосподарської академії. Кандидатську дисертацію на тему: "Економіка тваринництва колгоспів Полісся Ук¬раїни" захистив в 1961р., працював на відпові¬дальних посадах в Міністерстві сільського господарства України, а в 1964р. перейшов на викладацьку роботу в Українську сільськогоспо¬дарську академію; захистив докторську дисертацію на тему: "Економіка тваринництва колгоспів Полісся Української РСР" (1971р.). З 1976 по 1987р. — завідував кафедрою економіки, в 1976-1980рр. був проректором з наукової роботи Української сільськогосподарської академії.
     Л.І.Касьянов обґрунтував основні напрями інтенсифікації тваринництва України та шляхи підвищення її економічної ефективності, підготував 21 кандидата наук. На посаді проректора вніс вагомий вкладу поліпшення організації наукових досліджень в УСГА.
     Л.І.Касьянов нагороджений орденами Червоної Зірки та Знак Пошани, медалями: "За відвагу", "За перемогу над Німеччиною", "XX років перемоги у Великій Вітчизняній війні", нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

Доктор економічних наук, професор Володимир Петрович Мертенс

Мертенс В.П.
Завідувач кафедри з 1987 по 1995 рр. – д.е.н., професор


       Після закінчення у 1953р. Уманського сільськогосподарського інституту він працював викладачем Боярського сільськогосподарського технікуму, одночасно навчаючись в аспірантурі Української сільськогосподарської академії. Після при¬своєння у 1957р. наукового ступеня кандидата економічних наук — старший викладач, а з 1962р. — доцент кафедри економіки УСГА. 1977р. Володимир Петрович здобув науковий ступінь доктора економічних наук, 1979р. — звання професора, а 1987р. його обрано завідувачем кафедри економіки сільського господарства УСГА.
       Професор Володимир Петрович Мертенс автор навчальних програм, посібників та підручників з економіки сільського господарства для всіх рівнів підготовки кадрів; вів велику науково-дослідну роботу з питань інтенсифікації сільського господарства. Під його керівництвом біля 30 осіб стали кандидатами, а троє з них – докторами економічних наук. Професор В.П. Мертенс автор більш як 100 наукових праць і ряду монографій, був членом вчених рад (Національного аграрного університету та Інституту аграрної економіки УААН), а також членом навчально-методичного об’єднання з економічних дисциплін Міністерства сільського господарства України.
     Багаторічна плідна робота професора В.П. Мертенса відзначена грамотами і відзнаками, зокрема в 1990р. його було нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

Доктор економічних наук, професор Руснак Петро Павлович

Руснак П.П. 
Завідувач кафедри з 1995 по
2005 рр. – д.е.н., професор


Професор Руснак Петро Павлович – з 1968 р. по 1994 р. працював на кафедрі асистентом, ст. викладачем, доцентом, професором, а з 1995 р. по 2005 р. – завідувач кафедри, з 2006 по 2010 р. – професор кафедри. У 1991 р. захистив докторську дисертацію, опублікував понад 100 наукових праць, в т. ч. три підручники. У 1995 р. обраний член-кор. УААН. Під його керівництвом 11 осіб стали кандидатами економічних наук.
Предметом уваги професора П.П.Руснака були дослідження проблеми інтенсифікації як об’єктивного фактора підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. У співпраці з науковцями Міністерства АПК, УААН та УЕАН досліджує теми державного замовлення, зокрема  «Наукові основи економічної оцінки раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів в АПК», «Організаційно-економічний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК та шляхи його регулювання відповідно до умов ГАТТ/СОТ», «Розробка і впровадження моделей галузевих та регіональних інтегрованих виробничо-комерційних агропромислових систем (об’єднань) та господарських структур ринкового типу». Результати досліджень схвалені Міністерством АПК і впроваджуються в практику.

Відомі представники наукової школи професора І.Н. Романенка

 1. ЧАЙКОВСЬКИЙ Анатолій Федорович, тема "Собівартість і рентабельність виробництва продукції землеробства і радгоспах", рік захисту 1964.
 2. Досліджено теоретичні й прикладні аспекти та економічні проблеми становлення і розвитку радгоспів в Україні; науково обґрунтовано необхідність системного ведення господарствами в зональному, районному та внутрішньогосподарському рівнях; створено методики розробки та впровадження систем ведення господарства, поглиблення внутрішньорайонної спеціалізації підприємств; здійснено теоретичні узагальнення та опрацьовано практичні рекомендації щодо ефективного використання виробничого потенціалу і прогресивних форм організації виробництва в сільгосппідприємствах.
 3. КОТЕЛЯНЕЦЬ Віктор Іванович, тема "Економічні аспекти проблеми раціонального використання транспорту в сільському господарстві Української РСР", рік захисту 1974.
 4. Розглянуто методологічні питання дослідження проблеми використання транспорту в аграрній сфері; теоретично узагальнено закономірності розвитку, виявлено резерви і обґрунтовано шляхи удосконалення організації та підвищення економічної ефективності використання транспортних засобів в аграрних галузях; обґрунтовано перспективи розвитку транспорту в сільськогосподарському виробництві.
 5. ЧЕРНЯВСЬКИЙ Анатолій Федорович, тема "Пробле¬ми підвищення економічної ефективності виробництва винограду в Українській РСР", рік захисту 1975.
 6. Опрацьовано наукові основи підвищення економічної ефек¬тивності виноградарства; проаналізовано розвиток цієї галузі на Україні з охопленням дореволюційного періоду, наступного та сучасного етапів; розроблено методику і на її основі досліджено економічну ефективність виробництва винограду у різних категоріях господарств; обґрунтовано перспективи розвитку виноградарства та висвітлено фактори підвищення його економічної ефективності в Українській РСР.
 7. ЖИГАЛО Леонід Федорович, тема "Економіка виробництва кормів у радгоспах зерново-тваринницького напрямку Степу Української РСР (на прикладі радгоспів Одеської області)", рік захисту 1958.
 8. СМИСЛОВ Анатолій Іванович, тема "Економічна оцінка галузевої структури спеціалізованих свиновідгодівельні господарств (на прикладі спеціалізованих свиновідгодівельний колгоспів Вінницької області)", рік захисту 1964.
 9. ДЕРЕВЕЦЬ Іван Степанович, тема "Резерви скорочення витрат на утримання та експлуатацію техніки в колгоспах (на прикладі Київської області)", рік захисту 1965.
 10. ПАРХОМЕНКО Федір Олександрович, тема "Поглиблена спеціалізація сільськогосподарського виробництва та її економічна ефективність", рік захисту 1965.
 11. ТАРАСЕНКО Сергій Іванович, тема "Економічна ефективність рослинницьких галузей та культур в умовах зрошуваного землеробства та резерви її підвищення (на прикладі радгоспів зі зрошуваними землями Миколаївської області)", рік захисту 1967.
 12. ЧАЛИЙ Андрій Андрійович, тема "Економіка овочівництва в спеціалізованих приміських радгоспах (на прикладі приміських радгоспів м. Києва)", рік захисту 1967.
 13. РУСНАК Петро Павлович, тема "Економіка виробництва зерна в колгоспах Західного Лісостепу Української РСР (на прикладі колгоспів Чернівецької області)", рік захисту 1969.
 14. КЛЮЙ Василь Семенович, тема "Економічна ефективність виробництва яловичини та шляхи її підвищення (на прикладі спеціалізованих господарств Кіровоградської області)", рік захисту 1971.
 15. ПИЛИПЕНКО Іван Ісакович, тема "Економічна ефективність племінного скотарства симентальської породи та шляхи її підвищення (на прикладі колгоспів і радгоспів Переяслав-Хмельницького району Київської області Української РСР)", рік захисту 1973.
 16. МАЦИБОРА Віктор Іванович, тема "Поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва з врахуванням економічної оцінки землі в Лісостепу Української РСР (на прикладі колгоспів Хмельницької області)", рік захисту 1974.
 17. БАЛИЦЬКИЙ Дмитро Степанович, тема "Трудові ресурси колгоспів та шляхи підвищення ефективності їх використання (на прикладі колгоспів Вінницької області)" – рік захисту 1975.
 18. КИРИЛЮК Клара Микитівна, тема "Економіка використання машинно-тракторного парку (на прикладі колгоспів Західного Лісостепу Івано-Франківської області)", рік захисту 1975.


За участю вчених учнів доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ І.Н. Романенка захистили дисертації:

Під керівництвом доктора економічних наук Чайковського А.Ф. захистили кандидатські дисертації:

 1. ШПИЧАК Олександр Михайлович, тема «Оцінка землі і її застосування у плануванні державних закупок сільськогосподарських продуктів у районі (на прикладі колгоспів Вінницького району Вінницької області)», рік захисту 1971.
 2. Під керівництвом доктора економічних наук Касьянова Л.І. захистили кандидатські дисертації:
 3. РУДИЙ Михайло Михайлович, тема «Поглиблення спеціалізації скотарства та підвищення її економічної ефективності (на прикладі колгоспів Східної Лісостепової зони Полтавської області)», рік захисту 1983.
 4. КВАША Сергій Миколайович, тема «Економічна ефективність інтенсифікації виробництва молока та шляхи її підвищення в умовах зрошуваного землеробства», рік захисту 1989.
 5. САДКО Михайло Григорович, тема "Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах міжгосподарської кооперації та шляхи підвищення її економічної ефективності", рік захисту 1989.
 6. Під керівництвом доктора економічних наук Мертенса В.П. захистили кандидатські дисертації
 7. СТЕЛЬМАЩУК Антон Михайлович, тема «Інтенсифікація агропромислового виробництва та механізм підвищення її ефективності», рік захисту – 1991.
 8. ЯКОВИШИН Леонід Григорович, тема «Інтенсифікація виробництва картоплі та основні шляхи її економічної ефективності (на матеріалах колгоспів Львівської області)», рік захисту 1984.
 9. КРОП Павло Борисович, тема «Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи її підвищення (на матеріалах колгоспів Київської області)», рік захисту 1994.

Загальна кількість учнів наукової школи професора І.Н. Романенка

Закінчили аспірантуру понад 200 осіб, з них 9 іноземних громадян (КНР, Куба, Сирія, Єгипет), які одержали науковий ступінь доктора філософії (з економіки). З них більше половини науковців підготовлено особисто І.Н. Романенком. Окрім цього, 15 здобувачів захистили докторські дисертації, серед них викладачі кафедри Л.І. Касьянов, В.П. Мертенс, П.П. Руснак, А.А. Горніцький.

Наукова школа ім. проф. І.Н. Романенка у 50-90 роки ХХ століття

В різний час на кафедрі працювали: к.е.н., доценти – І.П. Данченко, П.Х. Зведенюк, І.М. Миронець, М.Т.Стеценко, Г.Г. Онищенко, С.М. Рогаченко, О.І. Бідій, О.Д. Міщенко, Л.Ф. Жигало, Н.Є. Дзвенко, Ф.О. Пархоменко, В.Ф.Тараненко, А.Ф.Сизовенко, В.З. Пляченко, С.І.Тарасенко, І.І. Гутиря, Д.С.Балицький, Л.О.Дубовий, М.М.Рудий, А.М.Клименко, С.М.Кваша, В. Жебка; асистенти – Л.К.Малій; старший лаборант – Д.Й.Косенко; лаборанти – О.О.Бабій, Л.Х. Толкова.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook